Sponzori

Navigácia

Školský poriadok

 • Do školy na bicykli

 • Tvorba jesenného čajíka

 • Jesenná výzdoba

 • Svetový deň zvierat

  Už od roku 1931 patrí 4. október každoročne Svetovému dňu zvierat. Kým spočiatku bolo jeho cieľom upozorniť najmä na ohrozené druhy zvierat rýchlo miznúce z našej planéty, postupne sa tento sviatok stal populárnym na celom svete a rozšíril sa na všetky druhy zvierat. V tento deň sme i my v našej základnej škole venovali špeciálnu pozornosť zvieratkám. Siedmaci pri tejto príležitosti vytvorili pre mladších žiakov tajničky, do ktorých ukryli názvy rôznych druhov zvierat. Žiaci piateho ročníka si počas hodiny slovenčiny spolu s pani učiteľkou predstavili zvieracích hrdinov z detských kníh a encyklopédií, ktoré si deti priniesli z domu a prezentovali pred svojimi spolužiakmi. Hodinu biológie si žiaci šiesteho a siedmeho ročníka spestrili rozprávaním o ohrozených druhoch zvierat a veselými videami o zvieratách. Našich najmladších žiakov zasa na hodine informatiky poučili i pobavili príhody cvičeného psíka Robina v krátkom filme, po ktorom si deti vyskúšali kresliť na počítači rôzne zvieratká. Tento deň, ako i význam zvieracích spoločníkov v našom živote, nám budú pripomínať i pekný plagát či milé sovičky, ktoré žiaci vyrobili na hodinách výtvarnej výchovy a techniky.

 • Prekrytie dýchacích ciest

  Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uverejnenej dňa 1.10. 2021 -
  konkr. podľa § 48 ods. 4 písm. c) -  nastáva od 4.10.2021 zmena týkajúca sa povinnosti prekrytia
  dýchacích ciest žiakov ZŠ v triedach počas vyučovacieho procesu.
  Povinosť prekrytia  dýchacích ciest žiakov v triedach nie je povinná, ale Úradom verejného
  zdravotníctva  je odporúčaná, a to pre všetky deti. Pre spoločné priestory ZŠ (všade tam, kde sa
  miešajú triedy, chodby, toalety, jedáleň a pod.)  zostáva naďalej v platnosti povinnosť nosenia
  rúška.

 • Európsky deň jazykov

  Posledný septembrový týždeň sme na našej škole mali viacero aktivít spojených s dňom jazykov. Navštívil nás pán Brian Webber, pôvodom z Veľkej Británie a rodený hovoriaci.  S deťmi strávil interaktívnu hodinu, kde im porozprával o svojom rodnom meste Coulchestri a aj krátko o dejinách Anglicka pomocou názornej prezentácie. Na hodinách sme si spravili kvíz o jazykoch Európy – deti určovali, z akej reči pochádzajú ukážky, čo bolo poučné aj zábavné. Spoznali taktiež, ako sa zdravia ľudia v Estónsku, Turecku, Bosne a v ďalších kútoch Európy.

 • Deň mlieka

  V stredu 29. Septembra sa naša škola zapojila do  projektu Svetový deň mlieka. Podstatou tohto dňa je upozorniť na dôležitosť konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré sú potrebné pre rast detí.

  Žiaci sa obliekli do bieleho oblečenia, priniesli si mliečnu desiatu a počas dňa si pripomenuli tento deň. Na tematicky zameraných hodinách si vyrábali návrhy na obaly mlieka, syrov a jogurtov, pripravili smi mliečne pexeso a počas hodín informatiky sa s radosťou pustili do kvízu o mlieku.

 • Úspechy nášho žiaka Riška Hlavatoviča

  Gratulujeme!

 • Oznam - stravná jednotka

  V pdf súbore nájdete 

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni.


  Navrh_VZN_o_urceni_vysky_financnych_prostriedkov_na_uhradu_nakladov_spojenych_so_stravovanim.pdf

 • Materská škola

 • Testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ

  Dňa 8. 9. 2021 žiaci 1. a 3. ročníka vykonali Testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ. Okrem zisťovania telesnej výšky a hmotnosti absolvovali niekoľko športových disciplín ako napríklad ľah-sed, skok do diaľky z miesta, člnkový beh, kotúľanie 3 lôpt a mnohé iné.

  Žiaci sa pri plnení úloh veľmi snažili. Niektoré disciplíny im išli lepšie, v niektorých boli menej úspešní. Podrobné výsledky dostanú rodičia a školy po spracovaní a vyhodnotení výsledkov. Rodičia dostanú certifikáty s výsledkami ich detí a odporúčanie, pre aký šport má ich dieťa najvhodnejšie predpoklady.

 • Účelové cvičenie a didaktické hry

  V dňoch 7. a 8. septembra absolvovali žiaci našej školy účelové cvičenie a didaktické hry. Prvý deň bol zameraný na teóriu – pod vedením pani učiteliek si deti obohatili svoje vedomosti z oblasti civilnej ochrany, orientácie v teréne a dopravnej výchovy, zopakovali si tiež pravidlá poskytovania prvej pomoci v prípade rôznych typov zranení. Ich pohotovosť a schopnosť reagovať v nečakaných situáciách preveril aj nácvik požiarneho poplachu. Druhý deň bol zameraný prakticky. Zatiaľ čo žiakov 1. a 3. ročníka čakali testy pohybovej zdatnosti, ostatní žiaci zamierili na futbalové ihrisko, kde pre nich pani učiteľky pripravili rôzne športové disciplíny. Mohli si tak zmerať sily v hode loptičkou na cieľ, v štafetovom behu či v kopaní futbalovej jedenástky. Počasie nám prialo, a tak sme spolu strávili pekný deň plný pohybu na čerstvom vzduchu.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

  Po dvojmesačnej prestávke sa vo štvrtok 2. septembra brány našej školy opäť otvorili, aby sme mohli spoločne privítať nový školský rok 2021/2022. Program sa konal v priestoroch školy. Po doznení slovenskej hymny sa žiakom, rodičom i zamestnancom školy prihovorila pani riaditeľka, slová plné povzbudenia do nového školského roka deťom adresoval i pán starosta obce. Otvorenie šk. roka spestrili i žiaci, ktorí v rámci programu zarecitovali básne. Potom už nasledovalo tradičné privítanie nových žiakov. Starším spolužiakom sa predstavili naši prváci, ktorí boli za svoju odvahu odmenení darčekmi a knižkami. Veríme, že sa im aj našim novým štvrtákom bude v našej škole dariť. Všetkým žiakom prajeme úspešný školský rok plný pekných zážitkov a nových vedomostí.

 • Začiatok školského roka 2021/2022

  Vážení rodičia, milí žiaci!


  Školské brány opäť otvoríme vo štvrtok 2. 9. 2021. Všetci žiaci prídu bez školských tašiek. 

  Prváčikov čakáme v doprovode rodičov. 

  Vstup do školy je možný iba s prekrytými hornými dýchacími cestami. Povinnosťou rodičov je vyplniť tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti". To je možné odovzdať elektronicky (cez edupage) alebo vytlačené a vypísané odovzdať triednemu učiteľovi v škole. Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_1_9_2021.pdf


  Prevádzka MŠ bude v dňoch 2. a 3. septembra z technických príčin len v doobedňajších hodinách, bez obeda. 

  ŠKD začne svoju činnosť od pondelka 6. 9. 2021.


  Za porozumenie vopred ďakujeme.


  riaditeľka školy

 • Pravidlá fungovania škôl v školskom roku 2021/2022

  Vážení rodičia, milí žiaci, prinášame vám informácie k fungovaniu škôl od 2. septembra 2021. 

  Pravidlá fungovania upravuje dokument Školský semafor vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom manuálu je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.“ Manuál bude ministerstvo podľa potreby upravovať. 

  Školy sa od 2. septembra budú riadiť podľa troch hlavných pravidiel:

  • Školy sa nebudú zatvárať plošne, iba triedy, kde sa vyskytne potvrdený prípad ochorenia COVID-19. Trieda, kde bude pozitívny žiak, pôjde na 14 dní do karantény, okrem žiakov s výnimkou (zaočkovaný žiak, alebo žiak ktorý prekonal COVID-19 za posledných 180 dní). Trieda prejde na dištančné vzdelávanie. Ak bude v triede 100% žiakov s výnimkou bude pokračovať v štandardnom režime vyučovania.
  • Test nie je podmienkou pre nástup žiakov do školy.
  • Pri výskyte pozitívnej osoby v triede sa škola riadi podľa aktuálne platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR.                 

  Ministerstvo odporúča pre zákonných zástupcov využiť možnosť domáceho samotestovania Ag testami, ktoré rodič obrdží na základe záujmu v škole (sada 25 ks), pričom sa odporúča testovanie 2x týždenne v pondelok a štvrtok ráno pred nástupom do školy. Záujem budeme zisťovať v najlbližších dňoch. Sledujte prosím našu Edupage. Novinkou je tiež možnosť zisťovania protilátok. Rodič žiaka, ktorý neabsolvoval PCR test bude môcť požiadať všeobecného lekára pre deti a dorast o test na protilátky proti ochoreniu COVID-19 po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s pozitívnou osobou a aj po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

  Dôležité informácie pre vás:

  • zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy "Vyhlásenie o bezpríznakovosti". Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, teda vrátane víkendov a sviatkov (prostredníctvom EduPage alebo v tlačenej forme) BEZ vyhlásenia nemôže žiak vstúpiť do školy.
  • zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť,
  • ak RÚVZ preruší vyučovanie v triede, zákonný zástupca žiaka do 11 rokov má nárok na ošetrovné (OČR), alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára; ak sa rozhodne na základe vlastnej vôle nechať dieťa doma, nárok na OČR nemá.
  • žiaci ako aj zamestnanci sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty po celú dobu pobytu v budove škole, v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Zákonný zástupca musí zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako náhradné) a jednorazové vreckovky;
  • zákonný zástupca je povinný nahlásiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu.
 • Zmena dotácií na stravu ZŠ

  Dotácie na stravu v šk. roku 2021/2022

  Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákonov o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré menia podmienky dotácii na stravu v ŠJ.

  Od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ
  • doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

  Zákonný zástupca, v ktorého starostlivosti dieťa je, musí k poskytnutiu dotácií na stravu nevyhnutne predložiť:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.  (vyhlásenie je v prílohe)

  Cestne_vyhlasenie_dotacie.doc

 • Zoznam odporúčaných učebných pomôcok do prvého ročníka pre šk. rok 2021/2022

  Zoznam odporúčaných učebných pomôcok do prvého ročníka pre šk. rok 2021/2022


  Pomocky_do_1.pdf

 • Zoznam odporúčaných učebných pomôcok pre šk. rok 2021/2022

  Zoznam odporúčaných učebných pomôcok pre školský rok 2021/2022, všetky ročníky


  Pomocky_pre_ziakov_2-9_rocnika.pdf

 • Rozlúčka deviatakov......

 • Fotky tried

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  919 54 Dobrá Voda 150
 • +421 033 554 71 06
  0911 908 487

Fotogaléria