Sponzori

Navigácia

Školský poriadok

Zvonenie Rokovací poriadok pedagogickej rady ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ISCED 1 ISCED 2 Kolektívna zmluva 2019/2020 Vyhodnocovacia správa 2017/2018 Vyhodnocovacia správa 2016/2017 Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy Dokumenty na stiahnutie Vyhodnocovacia správa 2019/2020 Učebné osnovy MŠ

Dokumenty

Rokovací poriadok pedagogickej rady

Základná škola  s materskou školou Dobrá Voda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokovací poriadok

 

Prerokovaný a schválený na PR dňa 28. augusta 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. august  2019                                                                  Mgr. Mária Valjentová

                                                                                                  riaditeľka školy

 

 

 

 

Rokovací poriadok pedagogickej rady  v ZŠ s MŠ Dobrá Voda

 

I.

Úvodné ustanovenie

 

     Rokovací poriadok pedagogickej rady upravuje: prípravu, obsah rokovania, prípravu materiálov, spôsob uznášania sa prijímania uznesení a zabezpečovania úloh, týkajúcich sa základnej školy.

 

II.

Základné úlohy pedagogickej rady, metodických združení a predmetových komisií.

 

 1. Pedagogická rada je prvoradým orgánom riaditeľa školy, kolektívne prerokúva       a posudzuje zásadné pedagogické otázky výchovy a vyučovania.
 2. Jej členmi sú všetci pedagog. pracovníci.
 3. Zasadania pedag. rady sa môžu zúčastniť aj zástupcovia iných orgánov zainteresovaných na výchove a vzdelávania mládeže / IC, zástupcovia RS, RR/.
 4. Riaditeľ školy zriaďuje pre učiteľov metodické združenia a predmetové komisie / pre 1.- 4. MZ a pre 5.- 9. PK/
 5. Vedením MZ a PK poverí riaditeľ skúsených pedagogických. pracovníkov.
 6. Plán činnosti metodických. združení a pred. komisií schvaľuje riaditeľ školy.
 7. Metodické združenia a pred. komisie sú iniciatívne a poradné orgány riaditeľa školy, ktoré sa zaoberajú metodickými, pedagogickými a výchovno – vzdelávacími problémami.

 

III.

Príprava rokovania pedagogickej rady

 

 1. Príprava rokovania pedagogickej rady organizuje riaditeľ školy v súčinnosti so zástupcami a vedúcimi PK a MZ, ako aj v spolupráci s triednymi učiteľmi.
 2. Prípravu zasadania PR začína vedenie školy podľa plánu práce školy. Určí : miesto, čas, program rokovania, spôsob prípravy materiálov a zodpov. za ich vypracovanie, zverejní termín, miesto a program PR aspoň 48 hodín pre jej začatím.
 3. Triedni učitelia, MZ a PK ako iniciatívne  a poradné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade so svojimi kompetenciami.

 

 

IV.

 

Zvolávanie zasadnutí pedag. rady

 

 1. Rokovania pedag. rady sa uskutočňuje ako riadne / v súlade s plánom práce / a mimoriadne.
 2. Riadne rokovanie PR sa uskutočňuje najmenej 5-krát počas školského roka.
 3. Mimoriadne rokovanie musia byť zvolané najneskôr do 5 dní na prerokovanie závažných úloh, ak o to požiada aspoň jedna tretina pedagogického zboru.
 4. Mimoriadne zasadnutie PR môže byť zvolané i okamžite, ak to naliehavosť situácie vyžaduje. Mimoriadne zasadnutie PR zvoláva riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca riaditeľa.

 

V.

Rokovania pedagogickej rady

 

 

 1. Rokovania pedagogickej rady vedie riaditeľa školy / počas jeho neprítomnosti jeho zástupca, resp. poverený člen pedagogického zboru/.
 2. Riaditeľ otvorí rokovanie v určenú dobu, najneskôr však v čase, keď je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov pedag. zboru. Neúčasť na rokovaniach sa ospravedlňuje vopred.
 3. V úvode rokovania riaditeľa školy oznámi počet prítomných členov pedagogického zboru, predloží na schválenie program rokovania a navrhne zapisovateľa zápisnice. Zápisnice overuje a podpisuje riaditeľ školy
 4. Ak je k preskúmanej problematike potreba predložiť stanovisko, predkladá ho vedúci PK, alebo MZ, alebo triedny učiteľa pred prijatím rozhodnutia.
 5. Zápisnica z predchádzajúceho rokovania PR je každému členovi PR dostupná na vední školy.
 6. Uznesenia PR sa formulujú stručne, s menovitým určením nositeľov úloh a termínom ich plnenia.

 

VI.

Postup  prijímania uznesenia pedagogickej rady.

 

 

 

 1. Návrh na uznesenie predkladá pedagogickej rade riaditeľa školy, jeho zástupca, alebo iný člen PR.
 2. Ak pedag. rada neprijme navrhované uznesenia, odporučí ustanoviť konzultatívnu skupinu z členov PR, ktorá vypracuje nový návrh.
 3. Hlasuje sa spravidla zdvihnutím ruky. Pred každým hlasovaním oznámi predsedajúci počet prítomných členov PR.
 4. Riaditeľa školy po prerokovaní v PR schvaľuje hodnotenie a klasifikáciu správania žiakov.

 

VII.

Kontrola plnenia uznesení pedagogickej rady

 

 

 1. Riaditeľ školy a jeho zástupca kontrolujú plnenie úloh vyplývajúcich z prijatých uznesení pedag. rady
 2. Vedenie školy vytvára podmienky pre realizáciu úloh stanovených uzneseniami  PR.
 3. Vedúci MZ a PK sledujú a kontrolujú plnenie uznesení na úsekoch, ktoré spadajú do ich pôsobnosti.
 4.  Z každého rokovania PR sa robí vždy zápisnica do zošita na to určeného, ktorá obsahuje o.i.:
  • menovitý zoznam neprítomných členov PR
  • kto riadil zasadnutie
  • ktoré materiály sa prerokovali
  • ktorí rečníci vystúpili/ stručný obsah ich výstupu/
  • aké otázky boli predložené na riešenie
  • aké uznesenie bolo prijaté
  • Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a overuje riaditeľ školy

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje PR.
 2. Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 28. augusta 2019

 

 

 

 

                                                                      

                                                                            

 

 

V Dobrej Vode  dňa 28. augusta 2019                                    Mgr. Mária Valjentová

                                                                                                       riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  919 54 Dobrá Voda 150
 • +421 033 554 71 06
  0911 908 487

Fotogaléria