Sponzori

Navigácia

Školský poriadok

Zvonenie Rokovací poriadok pedagogickej rady ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ISCED 1 ISCED 2 Kolektívna zmluva 2019/2020 Vyhodnocovacia správa 2017/2018 Vyhodnocovacia správa 2016/2017 Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy Dokumenty na stiahnutie Vyhodnocovacia správa 2019/2020 Učebné osnovy MŠ

Dokumenty

Kolektívna zmluva 2019/2020

 

Kolektívna zmluva

 

uzatvorená dňa 30. 12. 2018 medzi zmluvnými stranami:

 

Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Základnej škole, 919 54 Dobrá Voda 150, zastúpenou Mgr. Zuzanou Krajčírovičovou, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa článku 2 ods. 5 stanov základnej organizácie a na základe splnomocnenia zo dňa 30. 12. 2018 (ďalej odborová organizácia)

a

Základnou školou s materskou školou Dobrá Voda, 919 54  Dobrá Voda 150, IČO: 36093815, zastúpenou Mgr. Martinou Komárovou, riaditeľkou školy (ďalej zamestnávateľ č. 1)

a

Školou v prírode Dobrá Voda, 919 54  Dobrá Voda 150, IČO: 34000232, zastúpenou   Ing. Janou Lukačovičovou, riaditeľkou školy (ďalej zamestnávateľ č. 2)

nasledovne:

 

 

Prvá časť

Úvodné ustanovenia

 

Článok 1

Spôsobilosť zmluvných strán na uzatvorenie kolektívnej zmluvy

 1. Odborová organizácia má právnu subjektivitu podľa zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva z článku 2 stanov odborovej organizácie a zo splnomocnenia zo dňa 30. 12. 2018, ktorým výbor odborovej organizácie, jej štatutárny orgán, splnomocnil na rokovanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy pani Mgr. Zuzanu Krajčírovičovú, predsedu odborovej organizácie. Splnomocnenie z 30. 12. 2018 tvorí prílohu A/ tejto kolektívnej zmluvy.
 2. Zamestnávateľ č. 1 má právnu subjektivitu založenú zriaďovacou listinou zo dňa 01. 01. 2001, dodatkom č. 1 zo dňa 01. 07. 2002 a dodatkom č. 2 zo dňa 28. 07. 2004. Oprávnenie zástupcu zamestnávateľa rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva z jeho funkcie riaditeľa školy, štatutárneho orgánu zamestnávateľa. Zamestnávateľ č. 2 má právnu subjektivitu založenú zriaďovacou listinou zo dňa 01. 07. 2002, dodatkom č. 1 zo dňa 27. 02. 2007, dodatkom č. 2 zo dňa 26. 09. 2007 a dodatkom č. 3 zo dňa 28. 08. 2008. Oprávnenie zástupcu zamestnávateľa rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva z jeho funkcie riaditeľa školy, štatutárneho orgánu zamestnávateľa.
 3. Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže používať na spoločné označenie odborovej organizácie, zamestnávateľa č. 1 a zamestnávateľa č. 2 označenie "zmluvné strany", namiesto označenia kolektívna zmluva skratka "KZ", namiesto označenia Zákonník práce skratka „ZP“ a zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme skratka "OVZ".

 

Článok 2

Uznanie odborovej organizácie a zamestnávateľa

 1. Zamestnávateľ uznáva v zmysle § 231 ods. 1 ZP, ako svojho zmluvného partnera na uzatvorenie tejto KZ odborovú organizáciu. 
 2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú v budúcnosti počas účinnosti tejto KZ  spochybňovať vzájomné oprávnenie vystupovať ako zmluvná strana tejto  KZ.

 

Článok 3

Pôsobnosť, platnosť a účinnosť kolektívnej zmluvy

 1. Táto KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán.
 2. Táto KZ je záväzná pre zmluvné strany a zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa v pracovnom pomere. KZ sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho pracujú na dohodu o vykonaní práce, na dohodu o brigádnickej práci študentov a na dohodu o pracovnej činnosti. Na zamestnancov, ktorí vykonávajú domácku prácu alebo teleprácu sa nevzťahujú ustanovenia tejto KZ, ktoré upravujú rozvrhnutie určeného týždenného pracovného času, o prestojoch, o dôležitých prekážkach v práci s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka, o mzde za prácu nadčas a mzdovom zvýhodnení za nočnú prácu a prípadne o mzdovej kompenzácii za sťažený výkon práce.
 3. Táto KZ je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť tejto KZ sa začína dňom 1.januára 2019 a skončí 31. decembra 2020, okrem článkov ktoré sú viazané na rozpočet a kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, t. j. článkov 7, 9, 10, a  27, ktorých účinnosť sa skončí  dňom 31. decembra 2019. “

 

Článok 4

Zmena kolektívnej zmluvy

 1. KZ a jej rozsah sa môžu meniť len po dohode jej zmluvných strán, na základe písomného návrhu na zmenu KZ jednou zo zmluvných strán. Dohodnuté zmeny sa označia ako „dodatok ku KZ“ a číslujú sa v poradí v akom sú uzatvorené. 
 1. Zmluvné strany sa zaväzujú dodatkom ku KZ zmeniť do budúcna (teda nie retroaktívne) ustanovenia KZ, ktoré zakladajú finančné nároky,  t. j. články 7, 9, 10 a 27  a to v závislosti od rozpočtu prideleného zamestnávateľovi. Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode  dodatkom k tejto KZ zmeniť aj iné ustanovenia tejto KZ bez obmedzenia. 

 

Článok 5

Archivovanie kolektívnej zmluvy

Zmluvné strany uschovajú túto KZ po dobu 5 rokov od skončenia obdobia, na ktoré bola kolektívna zmluva uzavretá. 

 

Článok 6

Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje po podpísaní KZ túto rozmnožiť a v dvoch rovnopisoch ju doručiť predsedovi odborovej organizácie v lehote 10 dní od jej podpísania.
 2. Odborová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov zamestnávateľa s obsahom tejto KZ najneskôr do 15 dní od jej uzavretia. Termín stretnutia určí odborová organizácia, keďže sa zaviazala oboznámiť zamestnancov.  Z oboznámenia s obsahom KZ sa vyhotoví zápisnica, ktorej príloha bude prezenčná listina oboznámených zamestnancov. Odborová organizácia sa zaväzuje poskytnúť svojmu členovi na základe jeho písomnej žiadosti kópiu tejto KZ do 3 dní od požiadania. 
 3. Novo prijímaných zamestnancov do pracovného pomeru oboznámi zamestnávateľ  s touto KZ v rámci plnenia povinností v zmysle §-u 47 ods. 2 ZP.

 

 

Druhá časť

Individuálne vzťahy, právne nároky a  práva zamestnancov z kolektívnej zmluvy

 

Článok 7

Príplatky, odmeny a náhrady za pohotovosť

1. Príplatok za riadenie

 1. Percentuálny podiel príplatku za riadenie riaditeľovi určí zriaďovateľ v rámci rozpätia uvedeného v prílohe OVZ č. 6 (§ 8 OVZ).
 2. Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí riaditeľ v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zaradený, a vedúcemu pedagogickému zamestnancovi a vedúcemu odbornému zamestnancovi v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, s prihliadnutím na náročnosť riadiacej práce a v závislosti od kvality riadenia jemu zvereného organizačného útvaru a podriadených zamestnancov. 

2. Príplatok za zastupovanie

 1. Zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca v celom rozsahu činnosti nepretržite dlhšie ako štyri týždne a pre ktorého zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, patrí od prvého dňa zastupovania príplatok za zastupovanie v sume príplatku za riadenie zastupovaného vedúceho zamestnanca (§ 9 OVZ).
 2. Ak vedúci zamestnanec zastupuje vedúceho zamestnanca na vyššom stupni riadenia a toto zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných povinností, patrí mu za podmienok podľa odseku 1 príplatok za zastupovanie. Príplatok za zastupovanie patrí od prvého dňa zastupovania a zamestnávateľ ho určí v sume príplatku za riadenie zastupovaného vedúceho zamestnanca, ak je to pre zastupujúceho vedúceho zamestnanca výhodnejšie, najmenej však v sume príplatku za riadenie určeného zastupujúcemu vedúcemu zamestnancovi; pôvodne určený príplatok za riadenie mu počas zastupovania nepatrí.

3. Platová kompenzácia za sťažený výkon práce

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi platovú kompenzáciu za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných činností zaradených do 

 1. tretej kategórie  mesačne v sume  .....% platovej tarify prvého platového  stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č.3 OVZ,  
 2. štvrtej kategórie mesačne v sume......% platovej tarify prvého platového  stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č.3 OVZ [1](§ 11 OVZ ).

4. Príplatok za zmennosť

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi pracujúcemu 

 1. v dvojzmennej prevádzke príplatok za zmennosť mesačne v sume 1,3 - 10.% platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 OVZ (§ 13 OVZ),
 2. v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke  príplatok za zmennosť mesačne v sume .........% platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 OVZ (§ 13 OVZ),
 3. v jednozmennej prevádzke, ak jeho pracovný čas je rozvrhnutý nerovnomerne príplatok mesačne v sume .........% platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 OVZ (§ 13 OVZ)

 

  5. Príplatok za výkon špecializovanej činností

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, za výkon špecializovanej činnosti príplatky nasledovne:  

 1. pedagogickému zamestnancovi za činnosť triedneho učiteľa, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, príplatok v sume 5% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24%,  
 2. pedagogickému zamestnancovi za činnosť triedneho učiteľa, ak túto činnosť vykonáva v dvoch alebo viacerých triedach, príplatok v sume 10% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24%, (

§ 13b OVZ),

 1. pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi za činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo  uvádzajúceho odborného zamestnanca, ak túto činnosť vykonáva u jedného začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo jedného začínajúceho odborného zamestnanca, príplatok v sume 4% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený , zvýšenej o 24%,
 2. pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi za činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo  uvádzajúceho odborného zamestnanca, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 4%, platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24%, alebo v sume 8% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24ˇ%, ak túto činnosť vykonáva  u dvoch alebo u viacerých  začínajúcich pedagogických zamestnancov.

6. Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce  v sobotu alebo v nedeľu príplatok v sume 30% hodinovej sadzby jeho funkčného platu, najmenej však príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej podľa § 122a ods. 1 a § 122b ods. 1 ZP  (§ 17 OVZ).

7. Príplatok za prácu vo sviatok

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok príplatok v sume 100% hodinovej sadzby jeho funkčného platu (§ 18 OVZ).

8. Plat za prácu nadčas

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodinovú sadzbu jeho funkčného platu zvýšenú o 30%, a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodinovú sadzbu jeho funkčného platu zvýšenú o 60%. Ak zamestnanec prácu nadčas vykonáva v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, patria mu aj príplatky podľa ods. 6 až 8 tohto článku (§ 19 OVZ).

9. Osobný príplatok                

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje využívať účel osobného príplatku na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov zamestnanca alebo za vykonávanie prác zamestnancom nad rámec jeho pracovných povinností. O výške osobného príplatku rozhodne riaditeľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca (§ 10 OVZ). 
 2. Na účel osobných príplatkov vyčlení zamestnávateľ v rozpočte finančné prostriedky vo výške najmenej 2 % zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.
 3. Za účelom objektívneho určovania osobného príplatku zamestnávateľ bude zohľadňovať pri jeho priznaní kritéria, ktoré tvoria prílohu tejto KZ.
 4. Zamestnávateľ sa zaväzuje priznaný osobný príplatok podľa predchádzajúcich odsekov určiť pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor, vždy na začiatku kalendárneho roka na celý kalendárny rok.
 5. Zamestnancovi môže zamestnávateľ odobrať  priznaný osobný príplatok len z dôvodu zhoršenia pracovných výsledkov alebo ak pominú dôvody,  pre ktoré mu bol osobný príplatok priznaný (nespĺňa kritéria alebo podmienky).

10. Príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla

Zamestnávateľ sa zaväzuje vyplatiť zamestnancovi za starostlivosť o pridelené služobné motorové vozidlo a za jeho vedenie na účely plnenia pracovných úloh, ak táto starostlivosť a jeho vedenie je nad rámec jeho pracovných povinností, príplatok 20 Eur mesačne (§ 14b OVZ).

11. Kreditový príplatok

 1. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi za sústavné prehlbovanie odbornej spôsobilosti profesijným rozvojom v kariérovom systéme podľa osobitného predpisu patrí kreditový príplatok v sume 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, a to za každých 30 kreditov získaných podľa podmienok a v lehote určenej zák.č.317/2009 Z. z. najviac však za 60 kreditov získaných podľa podmienok a v lehote určenej  zák. č. 317/2009 Z. z. . Kreditový príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
 2. Kreditový príplatok podľa odseku 1 zamestnávateľ prizná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec získal potrebný počet kreditov.
 3. Zamestnávateľ kreditový príplatok pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi odoberie alebo zníži, ak pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec uplatní požadovaný počet získaných kreditov na vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie.

12. Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca

 1. Začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi patrí príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca. 
 2. Príplatok sa poskytuje mesačne vo výške 6% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený. 
 3. Príplatok sa poskytuje po dobu zaradenia pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec. Príplatok sa  určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. 

13. Príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia

 1. Zamestnávateľ poskytne príplatok učiteľovi za výkon pedagogickej činnosti v triede základnej školy s najmenej 30% individuálne začlenenými žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového maximálneho počtu žiakov v triede podľa osobitného predpisu, ak v triede nepôsobí asistent učiteľa.
 2. Výšku poskytovania príplatku podľa odseku 1 upraví zamestnávateľ vo vnútornom predpise školy v závislosti od počtu 
  1. hodín týždennej priamej vyučovacej činnosti učiteľa v triede; najmenej 4 hodiny týždenne,
  2. žiakov so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia v triede a
  3. tried podľa odseku 1, v ktorých vykonáva priamu vyučovaciu činnosť. 
 3. Príplatok podľa odseku 1 je najviac 2,5% z platovej tarify 9. platovej triedy prvej pracovnej triedy mesačne. Príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

14. Odmena za pracovné zásluhy pri dosiahnutí päťdesiat a šesťdesiat rokov veku

Zamestnávateľ sa zaväzuje, ak rozhodne, že  vyplatí zamestnancovi  odmenu  za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku a 60 rokov veku  priznať  mu  odmenu vo výške jeho funkčného platu (§ 20 ods. 1 písm. c/ OVZ). 

 

 

Článok 8

Výplata platu,  preddavku na mzdu a zrážky z platu

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu raz mesačne. Termín splatnosti platu je 15. deň po ukončení predchádzajúceho mesiaca.  
 2. Zamestnávateľ sa zaväzuje plat zasielať na osobné účty zamestnancom, ktoré si zriadili v peňažných ústavoch podľa vlastného výberu tak, aby bol plat pripísaný na účet zamestnanca najneskôr v deň  splatnosti platu podľa predchádzajúceho odseku. Tým zamestnancom, ktorí nemajú zriadené osobné účty umožní zamestnávateľ prevziať plat počas pracovnej doby na pracovisku.
 3. Zamestnávateľ sa zaväzuje na požiadanie zamestnanca alebo na základe  dohody o zrážkach z platu, časti platu určené zamestnancom poukazovať aj na viac účtov, ktoré si zamestnanec sám určil. (§ 130 ods. ods. 8 ZP ).  

Článok 9

Odstupné a odchodné

 1. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým  skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume
   1. dvojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
   2. trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
   3. štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
   4. päťnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov. 
 2. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec

stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

   1. dvojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky, 
   2. trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
   3. štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
   4. päťnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
   5. šesťnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.
 1. Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume dvojnásobku jeho funkčného platu, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.
 2. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume dvojnásobku jeho funkčného platu, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.
 3. Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.
 4. Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1 ZP. 

 

Článok 10

Určenie platu zamestnancom nezávisle od dĺžky praxe

Zamestnávateľ sa zaväzuje určiť tarifný plat zamestnancovi, ktorý nie je pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom nasledovne:

 • Zamestnávateľ č. 1
    • do 12 rokov praxe – platový stupeň 5
    • nad 12 rokov praxe – prislúchajúci platový stupeň k danému počtu rokov praxe
 • Zamestnávateľ č. 2
    • najvyššia platová tarifa platovej triedy nezávisle od dĺžky započítanej praxe

 

 

Článok 11

Pracovný čas zamestnancov

 1. V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania a v zmysle § 85 ods. 8 ZP zamestnávateľ určuje pracovný čas na 37 a ½ hodiny týždenne; u zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke sa ustanovuje pracovný čas 36 a ¼ hodiny týždenne; u zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej alebo v nepretržitej prevádzke sa ustanovuje pracovný čas 35 hodín týždenne. 
 2. Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť pedagogickým zamestnancom vykonávať činnosti súvisiace s priamou vyučovacou činnosťou, priamou výchovnou činnosťou a ďalším vzdelávaním mimo pracoviska. 

                    

Článok 12

Dovolenka na zotavenie

V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania sa predlžuje výmera dovolenky na zotavenie nad rozsah ustanovený v § 103  ZP o jeden týždeň.

 

Tretia časť

Kolektívne vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán

 

Článok 13

Obdobie sociálneho mieru a jeho prerušenie

 1. Zmluvné strany rešpektujú obdobie platnosti tejto KZ, ako obdobie sociálneho mieru s výnimkou, ak dôjde k postupu podľa článku 4 ods. 1 tejto KZ.
 2. V prípade prerušenia sociálneho mieru postupom uvedeným v článku 4 ods. 1 KZ môžu zmluvné strany použiť aj krajné prostriedky na riešenie kolektívneho sporu, t.

j. štrajk a výluku, pri splnení zákonných podmienok stanovených v zák. č. 2/1991 o kolektívnom vyjednávaní a podmienok uvedených v tejto časti KZ.

 1. Právo zamestnancov na štrajk, zaručené Článkom 37 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a Listinou základných práv a slobôd nie je ustanoveniami predchádzajúcich odsekov, ani ničím iným obmedzené a zmluvné strany sa zaväzujú ho nespochybňovať.    

 

 

Článok 14

Riešenie kolektívnych sporov

 1. Kolektívnym sporom zmluvné strany rozumejú spor o uzatvorenie KZ alebo spor o uzatvorenie doplnku ku KZ, alebo spor o plnenie záväzku z KZ (ak nevzniká z neho nárok priamo zamestnancovi) v dobe účinnosti KZ, alebo v dobe účinnosti jednotlivých záväzkov z nej.
 2. Zmluvné strany sa zaväzujú, ak kolektívny spor nevyriešia rokovaním do 30 dní od predloženia návrhu na uzatvorenie KZ, jej doplnku, alebo návrhu na vyriešenie sporu o plnenie záväzku z KZ, využiť sprostredkovateľa na riešenie sporu zapísaného v zozname sprostredkovateľov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej ministerstvo).
 3. Zmluvné strany, ak kolektívny spor nevyriešia pred sprostredkovateľom podľa predchádzajúceho odseku, zvážia  na základe spoločnej dohody využitie rozhodcu zapísaného na ministerstve, aby rozhodol ich kolektívny spor.
 4. Zmluvné strany sa dohodli na sankcii, pre prípad, ak niektorá zmluvná strana odmietne podpísať žiadosť o určenie sprostredkovateľa v zmysle ods. 2  tohto článku tak, že zmluvná strana, ktorá odmietne podpísať žiadosť o určenie sprostredkovateľa, zaplatí druhej zmluvnej strane sankciu za nesplnenie dohodnutého záväzku v sume 500 Eur. Zmluvná pokuta podľa predchádzajúcej vety je splatná do 15 dní od jej vyúčtovania povinnej zmluvnej strane. 

 

Článok 15

Riešenie individuálnych nárokov zamestnancov a vybavovanie ich sťažností

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať právo zamestnanca na uplatnenie svojich individuálnych nárokov z pracovnoprávnych vzťahov prostredníctvom inšpekcie práce alebo na súde. 
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že pri riešení sťažnosti zamestnanca budú postupovať objektívne, v súlade so všeobecne záväznými predpismi (§ 13 ods. 5 ZP). 

                    

Článok 16

Zabezpečenie činnosti odborových  organov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú racionálne riešiť zabezpečenie nevyhnutnej prevádzkovej činnosti odborovej organizácie, aby mohla riadne vykonávať svoje poslanie. Na splnenie povinnosti vyplývajúcej z §-u 240 ZP sa zamestnávateľ zaväzuje na dobu existencie odborovej organizácie poskytnúť jej:

a) jednu miestnosť, v ktorej bude pôsobiť výbor odborovej organizácie, ktorý je jej štatutárny orgán,

b) jednu telefónnu /faxovú/ linku za účelom telefonického spojenia, faxového spojenia alebo počítačového spojenia na odosielanie správ e-mailom a využívanie internetu.

 1. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy na výkon funkcie v orgánoch odborovej organizácie podľa jeho potreby a tiež umožní úpravu pracovného času pedagogickým zamestnancom, funkcionárom odborových orgánov, na zabezpečenie nevyhnutnej činnosti odborových orgánov.   

 

Článok 17

Pracovné podmienky, podmienky zamestnávania a úprava spolurozhodovania, prerokovania uplatnenia práva na informácie a na kontrolnú činnosť v tejto oblasti  

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce mu z právnych predpisov a tejto KZ, najmä:

a) Vyžiadať si predchádzajúci súhlas odborovej organizácie alebo rozhodnúť po dohode s ňou v nasledovných prípadoch:

 • vydanie pracovného poriadku u zamestnávateľa (§ 12 ZOVZ),  -   vydanie predpisov a pravidiel o BOZP (§ 39 ods. 2 ZP),  
 • nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času (§ 87 ods. 2 ZP),
 • zavedenie konta pracovného času (§ 87a ods. 1 ZP),
 • dohodnutie vyrovnávacieho obdobia konta pracovného času (§ 87a ods. 2 ZP),
 • zavedenie pružného pracovného času (§ 88 ods. 1 ZP),
 • určenie začiatku a konca pracovného času a na rozvrh pracovných zmien (§ 90 ods. 4 ZP),
 • určenie času potrebného na osobnú očistu po skončení práce, ktorý sa zamestnancovi započíta do pracovného času (§ 90 ods. 10 ZP),
 • určenie podrobnejších podmienok poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie vrátane jej  predĺženia (§ 91 ods. 2 ZP),
 • odlišné určenie nepretržitého odpočinku v týždni (§93 ods. 3 ZP),
 • rozsah a podmienky práce nadčas (§ 97 ods. 9 ZP),
 • vymedzenie vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu a pri ktorých sa mu poskytuje 60% jeho funkčného platu (§ 142 ods. 4 ZP),
 • určenie prídelu do sociálneho fondu, jeho čerpaní a použití a poskytnutí príspevku odborovej organizácii (§ 3, § 7 ods. 3 zák. č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde);

b) písomne informovať odborovú organizáciu najmä:

  • ak má dôjsť k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov najneskôr jeden mesiac predtým
  1. o dátume alebo navrhovanom dátume prechodu,
  2. o dôvodoch prechodu,
  3. o pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na zamestnancov,
  4. o plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov (§ 29 ods. 1 ZP).
  • o dohodnutých nových pracovných pomeroch u zamestnávateľa raz za.........(§ 47 ods. 4 ZP),
  • o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili (§ 48 ods.8 ZP),
  • o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný pracovný čas (§ 49 ods. 6 ZP),
  • pri hromadnom prepúšťaní o
  1. dôvodoch hromadného prepúšťania,
  2. počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,
  3. celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,
  4. dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,
  5. kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer skončiť (§ 73 ods. 2 ZP),
  • o výsledkoch prerokovania opatrení na zamedzenie hromadnému prepúšťaniu (§ 73 ods. 2 a) ods.4 ZP),
  • zrozumiteľným spôsobom na začiatku roka,  po prijatí rozpočtu, potom štvrťročne a na konci roka za celý rok,  o svojej hospodárskej a finančnej situácii a o predpokladanom  vývoji jeho činnosti; v rámci toho aj o limite mzdových prostriedkov na príslušný  rok, ktoré mu   určil  zriaďovateľ, ako aj o jeho zmenách, o použití mzdových  prostriedkov a poskytovať hospodárske rozbory  a štatistické výkazy (§ 229 ods. 1,2 ZP);

c) vopred prerokovať s odborovou organizáciou najmä:

  • opatrenia zamestnávateľa pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov (§ 29 ods. 2 ZP),
  • opatrenia, ktoré môžu predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov (§ 73 ods. 2 ZP),
  • výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru (§ 74 ZP),
  • rovnomerné rozvrhnutie pracovného času (§ 86 ods.1 ZP),
  • zavedenie pružného pracovného času (§ 88 ods.1 ZP),
  • nariadenia práce v dňoch pracovného pokoja (§ 94 ods. 2 ZP),
  • dočasné prerušenie výkonu práce zamestnancovi (§ 141a ZP),
  • rozhodnutie, či ide o neospravedlnené zameškanie práce (§ 144a ods. 6 ZP),
  • stanovenie podmienok, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas   dovolenky, prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci (§ 152 ods. 8,  písm. a) ZP),
  • opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie (§ 153 ZP),
  • opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou (§ 159 ods. 4 ZP),
  • požadovanú náhradu škody a obsah dohody na jej náhradu od zamestnanca (§ 191 ods. 4 ZP),
  • rozsah zodpovednosti zamestnávateľa za škodu zamestnancovi a jej náhrady pri   pracovnom úraze alebo chorobe z povolania (§ 198 ods. 2 ZP),
  • stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä, ak je ohrozená  zamestnanosť (§ 237 ods. 2 písm. a) ZP),
  • a pracovného prostredia (§ 237 ods.2 písm. b) ZP),
  • rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných podmienkach (§ 237 ods. 2 písm. c) ZP ),
  • organizačné zmeny, za ktoré sa považujú obmedzenie alebo zastavenie činnosti  zamestnávateľa alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena právnej formy  zamestnávateľa (§ 237 ods. 2 písm. d) ZP),
  • opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu zdravia zamestnancov (§ 237 ods. 2 písm. e) ZP);
  • zabezpečenie mimoriadnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci(§ 30e ods.6 zákona č.355/2007)

d) umožniť odborovej organizácii vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti dodržiavania pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z tejto kolektívnej zmluvy a za tým účelom jej poskytovať potrebné informácie, konzultácie a doklady (§ 239 ZP).

 

Článok 18

Záväzky odborovej organizácie

 1. Odborová organizácia sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto KZ dodržiavať sociálny mier so zamestnávateľom v zmysle článku 14 ods.1 tejto KZ.
 2. Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o situácii vedúcej k porušeniu sociálneho mieru z jej strany a zo strany zamestnancov.
 3. Odborová organizácia sa zaväzuje prizývať na zasadnutia svojich najvyšších orgánov zástupcu zamestnávateľa za účelom hodnotenia plnenia záväzkov z  KZ.
 4. Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o každej zmene v odborovom orgáne základnej organizácie, pôsobiacej u zamestnávateľa (§ 230 ZP).

 

Článok 19

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 1. Zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti a v súlade s ustanoveniami § 147 ZP a §§ 5 až 10 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov sa zaväzuje sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce.
 2. Zamestnávateľ v záujme toho sa zaväzuje:
  1. zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav,  schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť (§ 6 ods. 1 písm. o/ zákona o BOZP),
  2. bezodkladne oznámiť vznik registrovaného pracovného úrazu príslušnému odborovému orgánu (§ 17 ods. 5 písm. a) bod 1  zákona o BOZP),
  3. zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na 

charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada, (§ 6 ods. 1 písm. q/ zákona o BOZP),

  1. pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť (§ 7 ods. 1 zákona o BOZP),
  2. odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou (§ 9 ods. 2 zákona o BOZP),
  3. vypracovať zoznam poskytovaných OOPP na základe posúdenia rizika a hodnotenia  nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu

a pracovného prostredia (§ 6 ods. 2 písm. a) zákona o BOZP),

  1. poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, bezplatne OOPP a viesť ich evidenciu (§ 6 ods. 2 písm. b) zákona o BOZP),
  2. poskytovať zamestnancom ochranný pracovný odev a ochrannú pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu ( 6 ods. 3 písm. a) zákona o BOZP),
  3. zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia a poskytovať im umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky na zabezpečenie telesnej hygieny; zabezpečovanie pitného režimu je zamestnávateľ povinný upraviť vnútorným predpisom  (§ 6 ods. 3 písm. b/ zákona o BOZP),
  4. zabezpečiť zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť na plnenie ich úloh vzdelávanie, a umožniť im vykonávať funkciu v rámci ich oprávnení, poskytnúť im v primeranom rozsahu pracovné voľno s náhradou mzdy a vytvoriť nevyhnutné podmienky na výkon ich funkcie (§ 240 Zákonníka práce a § 19 ods.3 a  5 zákona o BOZP),
  5. kontrolovať či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu (§ 9 ods. 1 písm. b) zákona o BOZP),
  6. kontrolovať určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa (§ 9 ods. 1 písm. b/ zákona o BOZP),
  7. umožniť vykonávanie kontroly nad stavom BOZP príslušnému odborovému inšpektorovi a povereným pracovníkom OZ PŠaV (ZIBP) (§ 149 ZP a § 29 zákona o BOZP),
  8. znášať náklady spojené so zaisťovaním BOZP a nepresúvať ich na zamestnancov (§ 6 ods. 11 zákona o BOZP).

 

Článok 20

Kontrola odborovým orgánov v oblasti BOZP

 1. Odborová organizácia sa zaväzuje vykonávať kontrolu nad stavom BOZP u zamestnávateľa.
 2. Odborová organizácia v záujme toho bude  v súlade s § 149 ZP
  1. kontrolovať ako zamestnávateľ plní svoje povinnosti v starostlivosti o BOZP a či sústavne  utvára podmienky bezpečnej a zdravotne neškodnej práce, pravidelne preverovať pracovisko a zariadenie zamestnávateľa pre zamestnancov a kontrolovať hospodárenie zamestnávateľa s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, 
  2. kontrolovať či zamestnávateľ riadne vyšetruje príčiny pracovných úrazov, zúčastňovať sa na zisťovaní príčin pracovných úrazov a chorôb z povolania, prípadne ich sami vyšetrovať, 
  3. požadovať od zamestnávateľa odstránenie nedostatkov v prevádzke, na strojoch a zariadeniach, alebo pri pracovných postupoch a prerušenie práce v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov a ostatných osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch alebo pracovisku zamestnávateľa s jeho vedomím, 
  4. upozorniť zamestnávateľa na prácu nadčas a nočnú prácu, ktorá by ohrozovala bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov,
  5. zúčastňovať sa  rokovaní o otázkach BOZP.

 

Článok 21

Zdravotná starostlivosť  

Zamestnávateľ sa zaväzuje:

  1. umožniť preventívne lekárske prehliadky  zdravotného stavu zamestnanca na svoj náklad, (§30e ods. 18 zákona NR SR č.355/2007 Z.z ),
  2. vybaviť pracoviská príslušnými hygienickými pomôckami a stav lekárničiek udržiavať v zmysle platných noriem,
  3. počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca výška náhrady príjmu je v období
   • od prvého dňa pracovnej neschopnosti 50% denného vymeriavacieho základu zamestnanca,
   • od štvrtého dňa do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 70.% denného vymeriavacieho základu (§ 8 zákona č. 462/2003 Z. z.).

 

Článok 22

Stravovanie

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje v zmysle § 152 ZP zabezpečovať zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu,  ktorí na svojom pravidelnom  pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny.
 2. Zamestnávateľ bude zabezpečovať stravovanie podaním jedného teplého hlavného jedla, vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby. Za pracovnú zmenu sa pre tento účel považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny.
 3. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie z rozpočtu zamestnávateľa sumou vo výške 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 4. Zamestnávateľ sa zaväzuje prispievať na stravovanie aj zo sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume .0,33€ na jedno hlavné jedlo.

 

Článok 23

Starostlivosť o bývanie

Zamestnávateľ, ak spravuje byty vo svojej pôsobnosti, sa zaväzuje informovať odborovú organizáciu o obsadení služobných bytov a oprávnenosti ich užívania.

 

Článok 24

Starostlivosť o kvalifikáciu  

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, prípadne jej zvyšovanie, dodržiavať § 3 ods. 3 a 5 OVZ a dbať, aby zamestnanci boli zamestnávaní prácami zodpovedajúcimi dosiahnutej kvalifikácii.
 2. Zamestnancom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu a majú uzavreté príslušné dohody so zamestnávateľom, bude poskytovať pracovné úľavy a ekonomické zabezpečenie podľa platných predpisov.  
 3. Zamestnávateľ poskytne pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu
  1. päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní,
  2. ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie.
  3. ďalších päť pracovných dní na účasť na funkčnom vzdelávaní alebo na funkčnom inovačnom vzdelávaní, ak ide o vedúceho zamestnanca
 4. Pracovné voľno podľa odseku 3 čerpá pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec po dohode so zamestnávateľom, spravidla keď je obmedzená alebo prerušená prevádzka pracoviska.

 

Článok 25

Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že výška sociálneho fondu sa  určuje nasledovne:

Celkový ročný prídel do sociálneho fondu je tvorený:

  1. povinným prídelom je vo výške 1% a
  2. ďalším prídelom vo výške.0,25% 
 1. Zamestnávateľ poskytne odborovej organizácii príspevok z fondu na úhradu jej nákladov pri realizácií kolektívneho vyjednávania v sume rovnajúcej sa 0,05% zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.
 2. Podrobnejšie je upravená tvorba fondu, jeho výška, použitie a poskytovanie príspevku zamestnancom a odborovej organizácii v prílohe B/, ktorá je súčasťou tejto KZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štvrtá časť

 

Článok 26

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany sa dohodli vykonávať hodnotenie plnenia záväzkov a práv tejto KZ  polročne písomnou formou protokolu o vyhodnotení plnenia  KZ. Za prvý polrok najneskôr do 15. augusta a za celý rok do 15. februára v príslušnom roku.
 2. Táto KZ je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán dostane po jednom  podpísanom rovnopise. 
 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto  KZ si prečítali, súhlasia s jej obsahom a preto ju na znak toho podpisujú.

 

 

 

V Dobrej Vode, dňa 30. 12. 2018

 

 

 

 

--------------------------------------                            ------------------------------------------------                        základná organizácia OZ PšaV                                 štatutárny zástupca zamestnávateľa č. 1

 

 

                                                                              ------------------------------------------------

                                                                              štatutárny zástupca zamestnávateľa č. 2

 

 

Príloha A/

S p l n o m o c n e n i e

 

       Základná  organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole Dobrá Voda, 919 54  Dobrá Voda 150, splnomocňuje  Mgr. Zuzanu Krajčírovičovú, predsedkyňu ZO, aby zastupovala v plnom rozsahu bez obmedzenia našu organizáciu v rokovaní so zamestnávateľom o uzatvorenie kolektívnej zmluvy na roky 2019 – 2020, ako aj na podpísanie kolektívnej zmluvy na roky 2019 – 2020 v mene našej základnej organizácie.

 

Dobrá Voda, 30. 12. 2018

 

 

....................................................................         Mgr. Lívia Michaličková za Výbor ZOOZ

 

 

 

Splnomocnenie prijímam.

 

Dobrá Voda, 30. 12. 2011 

 

                                               .............................................................

                                                      Mgr. Zuzana Krajčírovičová

 

 

 

 

Príloha B/

 

Kritériá na priznanie osobných príplatkov zamestnancom

Základnej školy s materskou školou Dobrá Voda

 

 

  1. Opravy písomných prác.

  2. Vedenie MZ, PK.

  3. Výchovný poradca.

  4. Sťažené podmienky vyučovania v spojených ročníkoch.

  5. Príprava na súťaže, olympiády, programy.

  6. Reprezentácia na verejnosti, umiestnenia na súťažiach.

  7. Vypracovávanie projektov.

  8. Realizácia projektov.

  9. Tematické úlohy.

10. Tvorivosť na vyučovaní.

11. Uplatňovanie nových noriem práce.

12. Práca so žiakmi mimo vyučovania.

13. Mimoriadne úlohy.

 

 

 

 

 

       ..................................................                     ..................................................

                    zamestnávateľ                                           odborová organizácia

Príloha C/

 

Kritériá na priznanie osobných príplatkov zamestnancom

Školy v prírode Dobrá Voda

 

Vedúca školskej jedálne:

  1. Zodpovednosť za dodržiavanie technologických postupov pri príprave jedál, výživových        a spotrebných noriem, kontrola množstva a výťažnosti vydávaných porcií.

  2. Zodpovednosť za dodržiavanie všetkých častí Správnej výrobnej praxe v školskom stravovacom zariadení (HACCP).

  3. Zodpovednosť za preberanie a skladovanie tovaru po kvantitatívnej a kvalitatívnej stránke, ako aj zodpovednosť za správnu manipuláciu a hospodárenie s tovarom vydaným na prípravu jedál.

  4. Dodržiavanie hygienických predpisov.

  5. Zodpovednosť za finančné prostriedky, vedenie určeného rozsahu účtovnej a operatívno-technickej evidencie, bezchybné spracovanie a odovzdanie vyúčtovania stravného na zaúčtovanie.

  6. Zodpovednosť za vedenie pokladnice v rámci hlavnej i podnikateľskej činnosti.

  7. Zodpovednosť za správu majetku.

  8. Zohľadnenie počtu odoberaných hlavných a doplnkových jedál.

  9. Dodržiavanie predpisov BOZP.

10. Zohľadnenie náročnosti práce, súvisiacej s riadením dvojzmennej prevádzky, prácou v sobotu, nedeľu a vo sviatok.

11. Záujem o estetický vzhľad stravovne.

 

Ekonómka:

  1. Náročnosť v súvislosti so zabezpečovaním celého komplexu účtovnej a mzdovej agendy  v rámci hlavnej činnosti.

  2. Zabezpečovanie účtovníctva a miezd v rámci podnikateľskej činnosti.

  3. Náročnosť pri tvorbe a novelizácii vnútorných smerníc riadenia v oblasti účtovnej             a mzdovej agendy.

  4. Včasnosť a bezchybnosť pri odovzdávaní štvrťročných účtovných závierok.

  5. Včasnosť a kompletnosť spracovania štatistických výkazov.

  6. Zodpovednosť za správu registratúry.

  7. Zodpovednosť za zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.

  8. Iniciatívny prístup k plneniu pracovných úloh.

  9. Starostlivosť o pravidelnú aktualizáciu webového sídla ŠvP.

10. Sledovanie dodržiavania časového harmonogramu preventívnych lekárskych prehliadok   a povinných školení zamestnancov ŠvP.

11. Snaha o sústavné zvyšovanie vzdelania, aktívna účasť na školeniach a seminároch.

 

Kuchárka:

  1. Normovanie potravín podľa počtu stravníkov a vekových kategórií (MŠ, ZŠ, ŠvP, cudzí stravníci).

  2. Dodržiavanie technologických postupov, výživových a spotrebných noriem pri prípranve jedál.

  3. Vedenie predpísanej evidencie HACCP.

  4. Zodpovednosť za hospodárenie s potravinami, šetrné zaobchádzanie so zvereným inventárom.

  5. Dodržiavanie predpísaného časového intervalu výdaja stravy, zodpovednosť za kvalitu pokrmov, za ich konzistenciu, teplotu, chuťové a vzhľadové vlastnosti, dodržiavanie hmotnosti hotových porcií po tepelnej úprave.

  6. Dodržiavanie hygienických predpisov.

  7. Zohľadnenie periodicity umývania okien.

  8. Dodržiavanie predpisov BOZP.

  9. Vytváranie priaznivej pracovnej klímy na pracovisku.

10. Práca počas sobôt, nedieľ a sviatkov.

11. Záujem o estetický vzhľad kuchyne a vonkajších priestorov.

 

Upratovačka:

  1. Zabezpečovanie plynulej prevádzky, čistoty a poriadku v ubytovacích priestoroch.

  2. Udržiavanie posteľnej bielizne.

  3. Dodržiavanie zásad hospodárnosti pri využívaní materiálových a čistiacich prostriedkov.

  4. Iniciatívny prístup k plneniu pracovných úloh.

  5. Množstvo, kvalita a náročnosť vykonanej práce.

  6. Periodicita navliekania posteľnej bielizne, umývanie okien.

  7. Dodržiavanie predpisov BOZP.

  8. Práca počas sobôt, nedieľ a sviatkov.

  9. Záujem o estetický vzhľad a udržiavanie vonkajších priestorov.

10. Dodržiavanie hygienických predpisov.

 

 

 

 

 

 

       ..................................................                     ..................................................

                    zamestnávateľ                                           odborová organizácia

 

 

 

 

Príloha D/

 

Tvorba sociálneho fondu, výška fondu, použitie fondu a podmienky  a poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a odborovej organizácii

Čl.1

Všeobecné ustanovenia

 1. V tejto prílohe sa upravuje podrobnejšie tvorba, použitie, podmienky čerpania, rozpočet a hospodárenie s prostriedkami sociálneho fondu v zmysle zákona č.152/1994 (ďalej len SF) v znení neskorších predpisov u zamestnávateľa.

Príspevok zo SF sa môže poskytnúť odborovej organizácii v súlade s čl. 27 tejto KZ, zamestnancom a ich rodinným príslušníkom a bývalým zamestnancom, ktorých zamestnávateľ alebo jeho právny predchodca  zamestnával ku dňu odchodu do dôchodku. Odborová organizácia aktívne spolupracuje so zamestnávateľom na tvorbe rozpočtu a použitia SF.

 1. V priebehu roka sa môže rozpočet SF v jednotlivých položkách upravovať podľa potrieb zamestnancov po odsúhlasení zamestnávateľom a  odborovou organizáciou.
 2. Nevyčerpané finančné prostriedky SF prechádzajú do nasledujúceho obdobia.
 3. Prostriedky sociálneho fondu sa vedú na samostatnom účte zamestnávateľa č. 1 –  č. účtu: 1114596003/5600 a zamestnávateľa č. 2 – č. účtu: 1057638130/5600.
 4. Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do päť dní po dni dohodnutom na výplatu platu. Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr  31. januára nasledujúceho roka. V prípade zrušenia organizácie bez právneho nástupcu, vzniknuté nároky na plnenia z fondu sa uspokojujú ako nároky z pracovného pomeru
 5. Zamestnávateľ poskytne odborovej organizácii na jej účet v Slovenskej sporiteľni   č. účtu 0011491378 príspevok z fondu na úhradu nákladov  odborovej organizácie vynaložených na spracovanie analýz a expertíz alebo iných služieb nevyhnutných na realizáciu  kolektívneho vyjednávania v sume rovnajúcej sa 0,05% zo súhrnu funkčných platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Ak sa prostriedky podľa predchádzajúcej vety v bežnom roku nevyčerpajú v dohodnutej sume, nevyčerpaná časť týchto prostriedkov môže byť použitá v nasledujúcom roku.
 6. Zamestnávateľ je povinný odsúhlasiť všetky výdavky zo SF s odborovou organizáciou.
 7. Za dodržiavanie pravidiel o hospodárení so SF je zodpovedný poverený zamestnanec zamestnávateľa č. 1 – Beáta Hrašnová, zamestnávateľa č. 2 – Bc. Martina Staráčková a predseda odborovej organizácie.

Čl.2.

Rozpočet sociálneho fondu

 1. Predpokladaný príjem sociálneho fondu na rok 2019

                                                                              zamestnávateľ     č. 1                     č. 2

a/ povinný prídel vo výške 1,25%                                                            1 230..................600

b/ ďalší prídel  podľa §3 ods. 1b                                                              .................................

     zamestnávateľ     č. 1                     č. 2

c/ zostatok SF z predchádzajúcich rokov                                                67,56.............144,51

d/ splátok pôžičiek poskytnutých z FKSP                                               .................................

e/ splátky návratných sociálnych výpomocí                                            .................................

f/ náhodné príjmy                                                                                     .................................

                                                                                                 Spolu:     1 297,56____744,51

 

 1. Výdavky zo sociálneho fondu na rok 2019

a/ stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený os. predpisom       400.....................350

b/ na dopravu do zamestnania a späť                                                       500...........................

c/ sociálna výpomoc nenávratná                                                              .................................

d/ sociálna výpomoc návratná                                                                 .................................

e/ kultúrna, spoločenská a športová činnosť                                            100.....................100

f/ zdravotná starostlivosť                                                                         240...........................

g/ regenerácia pracovnej sily                                                                   50.......................210

Spolu:     1 290_________660                     

Čl. 3

Použitie a čerpanie sociálneho fondu

 

Stravovanie

1. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom na závodné stravovanie v školskej jedálni nad rámec všeobecne platných predpisov (§152 ZP) na 1 odobratý obed príspevok v sume 0,33 €.

2. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom na závodné stravovanie mimo školskej jedální nad rámec všeobecne platných predpisov (§152 ZP) na jeden odobratý obed príspevok  v sume 0,33 €.

 

Dopravu do zamestnania a späť

1. Zamestnávateľ poskytne príspevok na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť tým zamestnancom, ktorých funkčný plat nepresahuje 50% priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (ďalej NH SR) zistenej Štatistickým úradom SR (ďalej ŠÚ SR) za kalendárny rok predchádzajúci dva roky kalendárnemu roku, za ktorí sa tvorí sociálny fond.

2. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na dopravu do zamestnania a späť       vo výške rovnajúcej sa mesačnému cestovnému autobusom z miesta bydliska, z ktorého denne dochádza.  Príspevok sa poskytne dvakrát ročne,  ak   

- zamestnanec odpracoval v polroku najmenej dva mesiace,

- príspevok sa kráti na polovicu, ak pracovný úväzok zamestnanca je menší ako polovičný pracovný úväzok.

 

Sociálna výpomoc nenávratná

1. Zamestnávateľ po schválení odborovou organizáciou poskytne jednorazovú sociálnu výpomoc zamestnancovi diferencovane podľa sociálnej situácii v rodine:

2. Pri úmrtí rodinného príslušníka (manžel, manželka, deti, ak sa sústavne pripravujú na budúce povolanie do skončenia veku 25 rokov, ďalej deti, ktoré sú telesne, zmyslovo alebo mentálne postihnuté, druh, družka ak žijú v spoločnej domácnosti) do sumy 100,- €,

3. Pri úmrtí manžela/ky poskytnú sociálnu výpomoc druhému z manželov vo výške:

- pri 1 dieťati 100,- €,

- pri 2 deťoch 150,- €,

- pri 3 a viac deťoch 200,- €.

4. Pri úmrtí dieťaťa podľa individuálneho posúdenia situácie v rodine.

5. V mimoriadne závažných dôvodoch (napr. živelná pohroma) poskytnú sociálnu výpomoc diferencovane, vo výške:

- 1/10 z vyčíslenej škody do sumy 200,- €,

- ak je škoda vyššia ako 1 000,- €, maximálne vo výške 300,- €.

Prílohy k žiadosti o sociálnu výpomoc:

- potvrdenie poisťovne, resp. povereného znalca o výške škody,

- potvrdenie poisťovne o výške úhrady škody,

- fotokópia listu vlastníctva nehnuteľnosti,

- potvrdenie príslušnej miestnej samosprávy o vzniku udalosti.

6. Nákup liekov pri zvlášť ťažkých ochoreniach zamestnanca a pri ťažkých úrazoch     s následným dlhodobým liečením do výšky 100,- €.

Príloha k žiadosti o sociálnu výpomoc:

- potvrdenie o nákupe liekov,

- odporúčanie nákupu liekov lekárom.

7. Na špecializované zdravotné úkony (ak ich nehradí, alebo len čiastočne hradí zdravotná poisťovňa) diferencovane do výšky 100,- €.

Prílohy k žiadosti o sociálnu výpomoc:

 • potvrdenie o výkone zdravotného úkonu, alebo
 • potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovni o výške nákladov, ktoré znáša poistenec (zamestnanec), kde budú uvedené celkové náklady, náklady poisťovne, náklady poistenca, alebo
 • potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovni o výške celkových nákladov (z toho vyčíslené: náklady, ktoré hradí poisťovňa a náklady, ktoré hradí poistenec).

8. V mimoriadne ťaživej finančnej situácii v rodine diferencovane, do výšky 100,- €, výpomoc sa poskytne raz za dva roky ( 1-krát za dva kalendárne roky).

 

Sociálna výpomoc návratná

1. Zamestnancovi sa poskytne sociálna výpomoc návratná do výšky 150,- €.  Zamestnanec predloží žiadosť  predsedovi odborovej organizácie, ktorý ju po prerokovaní vo výbore odborovej organizácie s jeho vyjadrením postúpi zamestnávateľovi.

2. Pri skončení pracovného pomeru sa zamestnanec zaviaže vrátiť sociálnu návratnú výpomoc do dvoch mesiacov.

3. Odpustenie návratnej sociálnej výpomoci je možné po individuálnom posúdení prípadu zamestnávateľom v spolupráci s odborovou organizáciou:

 • zo závažných sociálnych dôvodov môže byť odpustený zostatok návratnej sociálnej výpomoci najviac však do výšky 75,- €,
 • zo závažných sociálnych dôvodov môžu byť splátky návratnej sociálnej výpomoci znížené po určitú dobu vo výške 75,- €.

 

Kultúrna, spoločenská a vzdelávacia činnosť

 Zo sociálneho fondu sa poskytne príspevok na organizovanie divadelných predstavení, spoločenských posedení so zamestnancami odchádzajúcimi do dôchodku, so začínajúcimi pedagogickými zamestnancami, s bývalými zamestnancami, s pedagogickými zamestnancami materských a základných škôl, s nepedagogickými zamestnancami škôl, školských zariadení a školských jedální, školení v otázkach BOZP a pracovnoprávnych vzťahoch do výšky 10,- € na zamestnanca.

Tieto zásady sú súčasťou KZ.

........................................                                                  ..................................................

     zamestnávateľ č. 1                                                               odborová organizácia

 

........................................

     zamestnávateľ č. 2

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  919 54 Dobrá Voda 150
 • +421 033 554 71 06
  0911 908 487

Fotogaléria