Sponzori

Navigácia

Školský poriadok

Zvonenie Rokovací poriadok pedagogickej rady ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ISCED 1 ISCED 2 Kolektívna zmluva 2019/2020 Vyhodnocovacia správa 2017/2018 Vyhodnocovacia správa 2016/2017 Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy Dokumenty na stiahnutie Vyhodnocovacia správa 2019/2020 Učebné osnovy MŠ

Dokumenty

Vyhodnocovacia správa 2017/2018

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy Základná škola s materskou školou Dobrá Voda
Adresa školy 919 54 Dobrá Voda 150
Telefón +4210335547106, +4210335547139
E-mail skoladvoda@gmail.com, msprizsdobravoda@gmail.com
Zriaďovateľ Obec Dobrá Voda
Adresa zriaďovateľa 919 54 Dobrá Voda 121

 

Vedúci zamestnanci školy

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľka Mgr. Martina Komárová 0335547106 0911908487 skoladvoda@gmail.com
Zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu Jana Danková 0335547139   msprizsdobravoda@gmail.com

Rada školy

  Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Martin Slezák  
pedagogickí zamestnanci Mgr. Zuzana Krajčírovičová  
  Mária Mikulová  
     
ostatní zamestnanci Beata Hrašnová  
     
zástupcovia rodičov Mgr. Miriam Benedikovičová  
  Marcel Danko  
  Mgr. Daša Danková  
     
zástupca zriaďovateľa Ing. Mária Danková  
  Mgr. Lívia Michaličková  
  Mgr. Blanka Štefaničková  
  PaedDr. Ivana Ladvenicová  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
MZ na I. stupni Mgr. Ľubomíra Ružičková slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, informatika, informatická výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova,náboženská výchova, telesná výchova, telesná a športová výchova, pracovné vyučovanie, etická výchova  
PK spoločenskovedných predmetov Mgr. Zuzana Madudová slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk, anglický jazyk, dejepis, občianska náuka, hudobná výchova, výtvarná výchova, etická výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova, svet práce, technika, výchova umením  
PK prírodovedných predmetov Mgr. Edita Šimorová matematika, informatika, fyzika, geografia, zemepis, biológia, chémia  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 64

 

Počet tried: 1

 

Podrobnejšie informácie:

 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7
počet žiakov 8 1 8 4 11 5 9 12 6 64
z toho ŠVVP 1 0 1 0 0 0 1 1 0 4
z toho v ŠKD 6 0 3 1 1 0 0 0 0 11

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015: súčet / počet dievčat: 7/6

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015: súčet / počet dievčat: 8/6

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat: 0/0

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2015

 

  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
Počet žiakov 0 0 0 0 0 6 6

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení 0 0 1 5 0 0    
prijatí     1 5        
% úspešnosti     100 100        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda SJL MAT NEJ ANJ INV INF PRV PRI VLA NBV ETV PRA HUV VYV TEV
1 1,25 1,25       1,00 1,00     1,00 1,00   1,00 1,00  
2 1,00 1,00     1,00     1,00 1,00 1,00     1,00 1,00 1,00
3 1,75 1,57   1,57 1,00     1,57 1,75 1,00 1,00   1,14 1,00 1,14
4 1,50 1,25   1,75 1,00     1,25 1,00 1,00   1,00 1,00 1,00 1,00
5 2,36 1,81   2,64   1,36       1,00 1,00   1,00 1,00  
6 1,80 1,60 1,20 1,80   1,20       1,00     1,00 1,00  
7 3,22 2,22 2,00 3,00   1,56       1,12 1,00   1,00 1,00  
8 2,75 2,08 2,08 2,33   1,33       1,00 1,00        
9 2,43 2,00 1,83 1,83   1,33                  

 

Trieda TSV OBN DEJ FYZ CHE BIO GEO SEE THD VUM
1 1,00                  
2                    
3                    
4                    
5 1,00 1,82 1,82     1,82 2,00   1,00  
6 1,00 1,20 2,00 1,20 1,40 2,00 1,40      
7 1,00 2,00 2,67 2,00 2,44 2,56 2,22      
8 1,00 1,75 2,17 1,75 1,92 2,08 1,83 1,00   1,00
9 1,00 1,33 2,00 2,00 1,67 1,83 2,00   1,17  

Prospech žiakov

Trieda Počet PV PVD P Neprospeli Neklasifikovaní
1 8 8 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0
3 8 5 3 0 0 0
4 4 4 0 0 0 0
5 11 4 4 3 0 0
6 5 3 2 0 0 0
7 9 2 3 4 0 0
8 12 3 4 5 0 0
9 6 2 3 1 0 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
1 8 230 28,75 230 28,75 0 0,00
2 1 8 8,00 8 8,00 0 0,00
3 8 516 73,71 516 73,71 0 0,00
4 4 175 43,75 175 43,75 0 0,00
5 11 457 41,55 455 41,36 2 0,18
6 5 195 39,00 195 39,00 0 0,00
7 9 589 65,44 588 65,33 1 0,11
8 12 557 46,42 557 46,42 0 0,00
9 6 459 76,50 455 75,83 4 0,67

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Úspešnosť v SR v %
T9-2016 - SJL 6 74 62,6
T9-2016 - MAT 6 50 52,8
       
T5-2015 - SJL 11 76,06 66,62
T5-2015 - MAT 11 65,45 61,99

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried v ročníku 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
ISCED 1, ŠkVP pre 1. stupeň   1 1 1           3
ISCED 2, ŠkVP pre 2. stupeň           1 1 1 1 4
ISCED 1, IŠkVP pre 1. stupeň 1                 1
ISCED 2, IŠkVP pre 2. stupeň         1         1

Štruktúra tried

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
Nultého ročníka 0 0 0
Prvého ročníka 1 8 1
Bežných tried 7 64 4
Špeciálnych tried 0 0 0
Pre nadaných 0 0 0
Spolu 7 64 4

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 10 2    
DPP 2 1    
Znížený úväzok 4 2    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 0 11 11
vychovávateľov 0 1 1
asistentov učiteľa 0 0 0
spolu 0 12 12

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda Predmet Počet hodín týždenne
  Predmety vyučované neodborne
1. etická výchova 1
4. anglický jazyk 3
  etická výchova 1
5. hudobná výchova 1
  anglický jazyk 3
  etická výchova 1
6. chémia 1
  hudobná výchova 1
7. etická výchova 1
  chémia 1
  hudobná výchova 1
8. chémia 1
  výchova umením 1
9. chémia 2
  technika 1
5.-9. telesná a športová výchova 2

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 3 1
2.kvalifikačná skúška 1  
inovačné štúdium    
aktualizačné štúdium 3 3

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

V školskom roku 2015/2016 svoje recitačné schopnosti predviedli žiaci v recitačnej súťaži Hollého pamätník - umelecký prednes poézie a prózy, ako aj v recitačnej súťaži v prednese povesti Šaliansky Maťko. Našu školu v okresnom kole, ktoré sa konalo 26. novembra 2015 v Trnave, reprezentoval v súťaži Šaliansky Maťko Vendelín Slezák (5. ročník), ktorý sa taktiež zúčastnil obvodného kola recitačnej súťaže Hollého pamätník dňa 22. marca 2016 v Trnave.

 

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra boli žiaci podporovaní vo vlastnej literárnej tvorbe a zapojili sa do súťaží Slovensko očami detí, Strašidelný príbeh, Najkrajší list.

 

Žiaci šiesteho a ôsmeho ročníka vytvorili tri projekty v anglickom jazyku, ktoré boli zaslané do súťaže Oxford Project Competition 2016.

 

V tomto školskom roku sa žiaci zapájali i do športových súťaží - Športové hry 2015 v Ružindole, ABC futbalistu, Coca Cola Cup, Jednota Cup Malý futbal, Jarný beh stredoškolákov, Špačinský jarný kros.

V športovej súťaži Coca Cola Cup, ktorá sa konala dňa 22. 10. 2015, našu školu reprezentovali: 9. ročník: Marek Michalička, Pavol Benedikovič, Bohdan Demidov, Radoslav Ladvenica; 8. ročník: Branislav Kohutovič, Adam Michalčík, Šimon Puškáš, Cyril Novák; 7. ročník: Marek Benedikovič, Nicolas Cuninka, Lukáš Drobný, Matúš Lukačovič, Michal Novák. Naši žiaci sa umiestnili na prvom mieste a postúpili do ďalšieho kola, ktoré sa uskutočnilo v Senici dňa 19. apríla 2016.

Stolnotenisový turnaj sa uskutočnil dňa 16. februára 2016 v telocvični ZŠ s MŠ Dobrá Voda. V kategórii chlapci skončil na prvom mieste Lukáš Drobný (5. ročník), na druhom mieste Lukáš Danko (4. ročník) a na treťom mieste Marek Drobný (3. ročník). V kategórii dievčatá skončila na prvom mieste Veronika Drobná (7. ročník), na druhom mieste Klaudia Danková (7. ročník) a na treťom mieste Pavlína Žemlová (3. ročník).

Dňa 13. apríla 2016 sa v Hrnčiarovciach nad Parnou konala súťaž Jednota Cup Malý futbal. Našu školu úspešne reprezentovali nasledujúci žiaci: Michalička Marek (9. ročník), Benedikovič Pavol (9. ročník), Ladvenica Radoslav (9. ročník), Kohutovič Branislav (8. ročník), Michalčík Adam (8. ročník), Lukačovič Matúš (7. ročník) a Benedikovič Marek (7. ročník). V tejto súťaži obsadili naši žiaci tretie miesto.

V súťaži Jarný beh stredoškolákov, ktorá sa konala v Dobrej Vode 12. apríla 2016, získal v kategórii žiaci základných škôl 1. miesto Marek Michalička (9. ročník) a 2. miesto Pavol Benedikovič (9. ročník). V kategórii žiačky základných škôl sa na treťom mieste umiestnila Veronika Drobná (7. ročník).

V súťaži ABC futbalistu sa Marek Michalička, žiak 9. ročníka, umiestnil v obvodnom kole na 1. mieste a v celoslovenskom kole, ktoré sa konalo dňa 18. marca 2016 sa taktiež umiestnil na 1. mieste. V tejto športovej súťaži našu školu reprezentovala dňa 15. októbra 2015 aj Karin Palkechová (9. ročník), ktorá v obvodnom kole skončila na 5. mieste.

V športovej súťaži Špačinský jarný kros, ktorá sa konala 26. apríla 2016, našu školu úspešne reprezentoval v kategórii starší žiaci Marek Michalička (9. ročník) - 3. miesto.

Dňa 16. júna 2016 sa naši žiaci zúčastnili športovej súťaže Športové hry v Cíferi. Vo futbale a v atletike našu školu reprezentovali: Ladislav Čelko (5. ročník), Petra Danková (5. ročník), Aneta Staráčková (5. ročník), Filip Benedikovič (6. ročník), Ľudovít Hutár (6. ročník), Marek Benedikovič (7. ročník), Michal Novák (7. ročník), Veronika Drobná (7. ročník), Tatiana Demidová (7. ročník).

 

Zmysel pre estetické cítenie a krásu predviedli naše žiačky (Ema Dubravová - 8. ročník, Silvia Staráčková - 8. ročník) v súťažiach Vianočné aranžovanie a Veľkonočné aranžovanie.

 

Práce žiakov z hodín výtvarnej výchovy a výchovy umením boli prezentované v priestoroch školy. Žiaci sa zapojili i do výtvarných súťaží: Dažďový prales, Moja Trnava, Grafický návrh obalu žiackej knižky. Práca Matúša Horvátha (6. ročník) získala v súťaži Moja Trnava 3. miesto a práca Sabiny Benedikovičovej (4.ročník) v súťaži Dažďový prales 1. miesto..

 

Súťaže CO - Mladý záchranár sa 20. apríla 2016 v Kamennom mlyne Trnava zúčastnili 2 súťažné družstvá: Matúš Lukačovič (7. ročník), Michal Novák (7. ročník), Adela Benedikovičová (9. ročník), Simona Staráčková (8. ročník), Veronika Drobná (7. ročník), Nicolas Cuninka (7. ročník), Pavol Benedikovič (9. ročník), Ema Dubravová (8. ročník). V tejto súťaži skončili naši žiaci na 7. a 19. mieste.

 

Počas školského roka sa mohli žiaci zúčastniť rozličných školských akcií.

Všetci žiaci našej školy boli zapojení do projektu Záložka do knihy spája slovenské a české školy. Na vyučovacích hodinách i doma tvorili záložky na tému: Múdrosť ukrytá v knihách, využívali rôzne techniky kresby, maľby, rozvíjali svoju kreativitu a fantáziu, čítali knihy. S partnerskou školou na Slovensku sme si záložky vzájomne vymenili.

V dňoch 7. 10. - 14. 10. 2015 sa v škole uskutočnila akcia s názvom Jeseň v škole, v rámci ktorej boli žiaci zapájaní do rozličných súťaží (najzdravšia desiata, najkrajšia jesenná nástenka, najkrajšia výstava plodov, najkrajšie jablko, najkrajšia báseň a kresba o jeseni), tvorili básne a príbehy s tematikou jesene, kreslili rozličné motívy súvisiace s jeseňou, diskutovali o zdravej strave, ovocí a zelenine... Dňa 19. 10. 2015 sa uskutočnilo vyhodnotenie, boli udelené ceny za najkrajšie jablko (Matúš Lukačovič, 7. ročník), najzdravšiu desiatu (3. ročník), najkrajšiu jesennú nástenku (7. ročník), najkrajšiu výstavu plodov (9. ročník) najkrajšiu básničku o jeseni (Nicol Čelková, 8. ročník) a najkrajší jesenný obrázok (Aneta Staráčková, 5. ročník).

Školská akcia s názvom Strašenie sa v priestoroch školy uskutočnila 14. 11. 2014 pre žiakov druhého stupňa.

Žiaci 5. - 9. ročníka sa dňa 23. októbra 2015 mohli zúčastniť školskej akcie s názvom Pojašená jeseň, počas ktorej súťažili v rozličných disciplínach a piekli jablkovú štrúdľu.

Dňa 2. 12. 2015 sa v priestoroch školy uskutočnila kampaň v rámci týždňa Červených stužiek, počas ktorej boli žiaci oboznámení s prevenciou proti AIDS a iným civilizačným ochoreniam. Súčasťou tejto kampane bola aj Živá červená stužka.

V nedeľu, 13. decembra 2015 sa v Kultúrnom dome Dobrá Voda uskutočnili predajné vianočné trhy žiackych výrobkov.

Dňa 22. decembra 2015 si každá trieda pripravila program, s ktorým vystúpila na Vianočnom posedení pod jedličkou.

Žiaci piateho ročníka zažili rozprávkovú Noc s Andersenom, ktorá sa uskutočnila v priestoroch školy a školskej knižnice 1. - 2. apríla 2016.

Žiaci prvého a druhého stupňa prichystali pri príležitosti Dňa matiek program, s ktorým vystúpili v Kultúrnom dome dňa 8. mája 2016.

Žiaci deviateho ročníka v spolupráci s vyučujúcimi prichystali dňa 27. mája 2016 pri príležitosti Medzinárodného dňa detí súťaže pre mladších žiakov.

 

V marci 2016 sa žiaci David Puškáš (3.ročník), Lukáš Danko (4.ročník), Vendelín Slezák (5. ročník), Ľudovít Hutár (6. ročník), Michal Novák (7. ročník) a Nicol Čelková (8. ročník) zúčastnili okresnej matematickej súťaže Pytagoriáda.

 

 

Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo
Súťaž mladých záchranárov CO 8 X      
Dni športu - ABC futbalistu 2 X      
Dni športu - ABC futbalistu 1     X  
Šaliansky Maťko 1 X      
Čaro Vianoc 2 X      
Vianočné aranžovanie 2 X      
Pytagoriáda 6 X      
Veľkonočné aranžovanie 2 X      
Jarný beh stredoškolákov 15 X      
Špačinský jarný kros 12 X      
Keď si vymýšľam 3 X      
Školské majstrovstvá vo futbale - MC Donald´s cup 10 X      
Hollého pamätník 2 X      
Rozprávkové vretienko 1 X      
Majstrovstvá ZŠ v stolnom tenise 20        
Strašidelný príbeh 5 X      
Čo skrýva morské dno 4 X      
Nakresli svojho integráčika 3 X      
Dažďový prales 3 X      
Moja Trnava 1 X      

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Žiaci si pod vedením pani učiteliek pripravili kultúrny program, ktorým sa prezentovali pri príležitosti posedenia s dôchodcami obce uskutočneného v mesiaci október 2015.

V mesiaci december 2015 sme v spolupráci s Jednotou dôchodcov a folklórnym súborom Prvosienka uskutočnili predajné predvianočné trhy žiackych výrobkov s predajom kapustnice a občerstvenia pre rodičov.

Kultúrny program si žiaci pripravili aj pri príležitosti oslavy Dňa matiek, ktorý sa tradične oslavuje v máji.

Tieto aktivity boli realizované s podporou Obce Dobrá Voda a Miestneho spolku SČK.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená:

 

A) Dlhodobé

- Infovek

- Environmentálny klub LIPA

- Zdravá škola

- Moderné vzdelávanie- digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

- Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

- Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

- DUD - digitálne učivo na dosah

- Recyklohry

- Strom života

 

 

B) Krátkodobé

- Organizovanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a

- Deň Zeme

- Enviroprojekt

- Týždeň jablka

- Vianočná pošta

- Predajné trhy

- Zbieram baterky

- Ekologická stopa

- Živá voda - Strom života

- Zakliata hora - Strom života

- Rozmanitosť života - Daphne

- Svet lúk a pasienkov - Daphne

- Svet lesov - Daphne

- Taška pre Zem

- Odpad - SAŽP

- Voda - SAŽP

- Energia - SAŽP

- Hovorme o jedle

- Veselé zúbky

 

 

 

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2015/2016 v dňoch od 04. 05. 2016 do 06. 05. 2016, 09. 05. 201611. 05. 2016 a 13. 05. 2016 sa uskutočnila v Základnej škole s materskou školou Dobrá Voda komplexná inšpekcia.

 

Výrazne silnými stránkami v oblasti riadenbia školy boli klíma, kultúra školy a služby školy. Pozitívom bola veľmi dobrá úroveň vypracovania ŠkVP, nebol však prerokovaný v rade školy. Zlepšenie si vyžaduje úroveň pedagogického riadenia s dôrazom na odboro-metodickú činnosť poradných orgánov riaditeľky.

V oblasti podmienok výchovy a vzdelávania bolo pozitívom personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania učiteľmi spĺňajúimi kvalifikačné predpoklady na vykonávanie pedagogickej činnosti. Zlepšenie je v oblasti priestorového a materiálno-technického vybavenia školy. Jeho stav ( nedostatok odborných učební, kvalitných pomôcok) neumožňoval v plnej miere efektívnu názornosť vyučovania.

V školskom poriadku neboli zapracované všetky školským zákonom stanovené časti, negatívom bolo aj jeho neprerokovanie v rade školy.

Vyučovanie nemalo výrazne silné stránky. K pozitívam v oblasti zohľadňovania vzdelávacích potrieb žiakov patrila priaznivá pracovná atmosféra.Úroveň vyučovania bola celkovo priemerná.

ŠŠI porovnaním záverov z predchádzajúcej komplexnej inšpekcie so závermi z vykonanej komplexnej inšpekcie zistila, že riadenie školy zostalo na dobrej úrovni, podmienky výchovy a vzdelávania sa zlepšili s málo vyhovujúcej úrovne na priemernú úroveň a úroveň priebehu výchovy a vzdelávania sa nezmenila - zostala celkovo priemerná.

V škole panovala otvorená klíma školy, ktorá je charakteristická vzájomnou dôverou v učiteľskom zbore, súdržnosťou kolektívu, angažovanosťou učiteľov, demokratickým štýlom riadenia školy, pričom systém riadenia je pevný a stabilný.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Spolu s RZ sme zakúpili nové učebné pomôcky - mapy pre II. stupeň na geografiu a informatiku, učebnice cudzích jazykov a nové počítače do počítačovej učebne.

Z projektov Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov a Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva sme získali tri interaktívne tabule s notebookmi.

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Silnými stránkami školy vo výchovno-vzdelávacom procese sú:

- dobrá tradícia školy

- dobrá spolupráca s CPPPaP Trnava, CŠPP Trnava a CŠP Vrbové

- úspechy žiakov v prijímacom konaní na SŠ

- úspechy žiakov v Testovaní 9

- úspechy žiakov v športových, vedomostných a umeleckých súťažiach

- kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov

- rôznorodá záujmová činnosť pre žiakov

 

Slabou stránkou školy je:

- malý počet žiakov

- nedostatok finančných prostriedkov na modernizáciu vyučovacieho procesu a priestorov školy

- chýbajúce učebné pomôcky

 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- zlepšiť slabšiu komunikáciu a spoluprácu s niektorými rodičmi

 

 

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka na jednotlivé SŠ a SOŠ:

 

Gymnázium J. Herdu Trnava - 1

Obchodná akadémia Trnava - 1

SPŠ stavebná Trnava - 1

SOŠ veterinárna Nitra - 1

SPŠ združená - 1

SOŠ automobilová - 1

 

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Činnosť školy sa riadi rozvrhom hodín, ktorý je vypracovaný podľa Vyhlášky č. 320/2008 o základnej škole a zodpovedá podľa možnosti psychohygienickým požiadavkám.

Odpočinok učiteľov a žiakov je zabezpečený presne stanoveným iprestávkami.

Triedy sú svetlé, vetrateľné, vykurované centrálne, s umývadlami. Školský žiacky nábytok zodpovedá veľkosťou veku žiakov.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Športovo-turistický krúžok 11 1 Mgr. Ľubomíra Ružičková
Hra na zobcovú flautu 8 1 Mgr. Martina Saxunová
Krúžok slovenského jazyka 6 1 Mgr. Zuzana Madudová
Matematický krúžok 6 1 Mgr. Edita Šimorová
Varenie 22 1 Mgr. Zuzana Krajčírovičová
Hra na klavír 3 1 Mgr. Martina Saxunová
Krúžok anglického jazyka 11 1 Mgr. Zuzana Madudová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

V školskom roku 2015/2016 sa uskutočnila 3 plenárne schôdzky rodičov a 3 triedne rodičovské združenia. Triedne RZ sa realizovali formou individuálnych pohovorov.

Rodičovské združenie pomáhalo škole po finančnej stránke. Poskytlo finančné prostriedky na nákup učebných pomôcok, učebníc cudzích jazykov, počítačov, pomohlo pri dofinancovaní kultúrnych podujatí a školských výletov, zaplatila licenciu do Datakabinetu.

 

Prispelo všetkým žiakom na poistenie proti úrazom pri školských aj mimoškolských akciách. Poskytli pre žiakov sladké balíčky pri príležitosti príchodu Mikuláša, poskytlo finančný príspevok na školské výlety a exkurzie.

 

V januári 2016 zorganizovala Rada rodičov pri Základnej škole Dobrá Voda školský ples.

 

Záver

Vypracoval: Mgr. Martina Komárová

 

V Dobrej Vode 30. augusta 2016

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    919 54 Dobrá Voda 150
  • +421 033 554 71 06
    0911 908 487

Fotogaléria