Sponzori

Navigácia

Školský poriadok

Zvonenie Rokovací poriadok pedagogickej rady ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ISCED 1 ISCED 2 Kolektívna zmluva 2019/2020 Vyhodnocovacia správa 2017/2018 Vyhodnocovacia správa 2016/2017 Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy Dokumenty na stiahnutie Vyhodnocovacia správa 2019/2020 Učebné osnovy MŠ

Dokumenty

Vyhodnocovacia správa 2016/2017

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy Základná škola s materskou školou Dobrá Voda
Adresa školy 919 54 Dobrá Voda 150
Telefón +4210335547106, 0911908487
E-mail skoladvoda@gmail.com
Názov zriaďovateľa Obec Dobrá Voda
Adresa zriaďovateľa 919 54 Dobrá Voda 121

Vedúci zamestnanci školy

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľka Mgr. Martina Komárová 0335547106 0911908487 skoladvoda@gmail.com
Zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu Mária Mikulová 0335547139   skoladvoda@gmail.com

Rada školy

  Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Lívia Michaličková  
pedagogickí zamestnanci Mgr. Zuzana Krajčírovičová  
  Mária Mikulová  
     
ostatní zamestnanci Andrea Lukačovičová  
     
zástupcovia rodičov Mgr. Miriam Benedikovičová  
  Marcel Danko  
  Mgr. Daša Danková  
     
zástupca zriaďovateľa Gabriela Puškášová  
  Eva Ažaltovičová  
  Mgr. Blanka Štefaničková  
  PaedDr. Ivana Ladvenicová  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
MZ na I. stupni Mgr. Ľubomíra Ružičková slovenský jazyk, nemecký jazyk, matematika, prírodoveda, vlastiveda, informatická výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova,náboženská výchova, telesná výchova, pracovné vyučovanie, etická výchova  
PK spoločenskovedných predmetov Mgr. Zuzana Madudová slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk, anglický jazyk, dejepis, občianska náuka, hudobná výchova, výtvarná výchova, etická výchova, náboženská výchova, telesná výchova, svet práce, technika, výchova umením  
PK prírodovedných predmetov Mgr. Edita Šimorová matematika, informatika, fyzika, geografia, zemepis, biológia, chémia  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 64

 

Počet tried: 9

 

Podrobnejšie informácie:

 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
počet žiakov 2 8 4 12 7 9 13 8 6 69
z toho ŠVVP           1 1 1 1 4
z toho v ŠKD 1 2 3 1 1         8

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: súčet / počet dievčat: 4/2

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: súčet / počet dievčat: 2/1

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat: 1/0

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2015

 

  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
Počet žiakov 0 0 0 0 1 6 7

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení       7        
prijatí       7        
% úspešnosti       100        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda SJL MAT NEJ ANJ INV INF PDA VLA NBV PVC HUV VYV TSV OBN DEJ
1 1,50 1,00     1,00   1,00   1,00   1,00 1,00 1,00    
2 1,50 1,57     1,14   1,00 1,50 1,00   1,00 1,00 1,14    
3 1,50 1,50   1,50 1,00   1,50 1,25 1,00   1,00 1,00 1,00    
4 1,83 1,50   2,42 1,08   2,17 2,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00    
5 2,67 2,10   2,00   1,30     1,00   1,00 1,00 1,00 1,00 1,30
6 2,67 2,11 1,67 2,89   1,44     1,10   1,00 1,00 1,00 2,00 2,33
7 3,08 1,92 2,58 2,33   1,75     1,00   1,15 1,00 1,07 1,66 2,41
8 2,62 2,37 2,12 1,86   1,62     1,12       1,12 1,88 2,12
9 2,83 2,33 2,33 3,00   1,83             1,00 1,83 2,83

 

Trieda FYZ CHE BIO GEG SEE THD ETV VUM
1                
2             1,00  
3                
4                
5     1,63 1,50     3,00  
6 2,00 2,11 2,55 2,22     1,00  
7 2,50 2,08 2,66 2,25     1,00  
8 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00     1,00
9 1,66 2,16 2,00 2,33   1,00    

Prospech žiakov

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
1 2 2 0 0
2 8 8 0 0
3 4 4 0 0
4 12 12 0 0
5 7 7 0 1 - SJL, BIO, GEO, DEJ, OBN, HUV, ETV
6 9 9 0 0
7 13 13 0 1-SJL, NEJ, INF, CHE, BIO, DEJ, GEO, OBN
8 8 8 0 1-NEJ
9 6 6 0 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
1 2 51 25,5 51 25,5 0 0,00
2 8 464 58 464 58 0 0,00
3 4 176 44 176 44 0 0,00
4 12 682 56,83 657 54,75 25 2,08
5 7 825 117,85 748 106,85 77 11
6 9 555 61,66 555 61,66 0 0,00
7 13 1310 100,77 1234 94,92 76 5,84
8 8 512 64 512 64 0 0,00
9 6 362 60,33 362 60,33 0 0,00

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
Monitor MAT 6 41,67%  
Monitor SJL 6 70,14%  

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried v ročníku 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
ISCED 1, ŠkVP pre 1. stupeň 1 1 1 1           4
ISCED 2, ŠkVP pre 2. stupeň         1 1 1 1 1 5

Štruktúra tried

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
Nultého ročníka 0 0 0
Prvého ročníka 1 2 0
Bežných tried 7 67 4
Špeciálnych tried 0 0 0
Pre nadaných 0 0 0
Spolu 7 69 4

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 9 3    
DPP 2 0    
Znížený úväzok 4 2    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 0 10 10
vychovávateľov 0 1 1
asistentov učiteľa 0 0 0
spolu 0 11 11

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda Predmet Počet hodín týždenne
  Predmety vyučované neodborne
2. etická výchova 1
4. anglický jazyk 3
  etická výchova 1
5. telesná a športová výchova 2
  hudobná výchova 1
  anglický jazyk 3
  etická výchova 1
6. chémia 1
  telesná a športová výchova 2
  hudobná výchova 1
  etická výchova 1
7. etická výchova 1
  chémia 1
  hudobná výchova 1
  výtvarná výchova 1
  telesná a športová výchova 2
8. chémia 1
  výchova umením 1
  telesná a športová výchova 2
  svet práce 1
9. telesná a športová výchova 2
  chémia 2
  technika 1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška   1
2.kvalifikačná skúška    
štúdium školského manažmentu   1
špecializačné inovačné štúdium    
špecializačné kvalifikačné    
aktualizačné štúdium 2  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Svoje recitačné schopnosti predviedli žiaci v recitačnej súťaži Hollého pamätník - umelecký prednes poézie a prózy, ako aj v recitačnej súťaži v prednese povesti Šaliansky Maťko. Našu školu v okresnom kole, ktoré sa konalo 20. novembra 2014 v Trnave, reprezentovali v súťaži Šaliansky Maťko Ema Benedikovičová (5. ročník) a Daniela Schmidtová (7. ročník). Daniela Schmidtová (7. ročník) sa 12. marca 2015 zúčastnila recitačnej súťaže Rozprávkové vretienko.

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra boli žiaci podporovaní vo vlastnej literárnej tvorbe a zapojili sa do súťaží Literárna Senica, Strašidelný príbeh, Prvosienky.

V tomto školskom roku sa žiaci zapájali i do športových súťaží - ABC futbalistu, Jarný beh stredoškolákov, Špačinský jarný kros. V súťaži Jarný beh stredoškolákov, ktorá sa konala v Dobrej Vode 1. apríla 2015 získal v kategórii žiaci základných škôl prvé miesto Marek Michalička (8. ročník), v kategórii žiačky základných škôl sa na prvom mieste umiestnila Karin Palkechová (8. ročník) a na druhom mieste skončila Ivana Kadlečíková (9. ročník).

V súťaži ABC futbalistu sa Marek Michalička, žiak 8. ročníka, umiestnil v obvodnom kole na 1. mieste a v celoslovenskom kole, ktoré sa konalo dňa 6. 11. 2014 sa taktiež umiestnil na 1. mieste. V tejto športovej súťaži našu školu reprezentovala dňa 17. októbra 2014 aj Karin Palkechová (8. ročník), ktorá v obvodnom kole skončila na 4. mieste.

V športovej súťaži Špačinský jarný kros, ktorá sa konala 27. apríla 2015, našu školu úspešne reprezentovali: Marek Benedikovič (6. ročník) - 2. miesto, kategória mladší žiaci; Marek Michalička (8. ročník) - 2. miesto, kategória starší žiaci; Ivana Kadlečíková (9. ročník) - 3. miesto, kategória staršie žiačky.

Zmysel pre estetické cítenie a krásu predviedli naše žiačky (Tatiana Stračárová - 9. ročník, Silvia Staráčková - 7. ročník) v súťažiach Vianočné aranžovanie a Veľkonočné aranžovanie.

Práce žiakov z hodín výtvarnej výchovy a výchovy umením boli prezentované v priestoroch školy a vo vitrínach pred obecným úradom. Žiaci sa zapojili i do výtvarných súťaží: Integráčik, Červená stužka (pohľadnica), Kone.

Súťaže CO - Mladý záchranár sa 13. mája 2015 v Kamennom mlyne Trnava zúčastnili Adela Benedikovičová (8. ročník), Michal Novák (6. ročník), Matúš Lukačovič (6. ročník), Simona Staráčková (7. ročník). V tejto súťaži naši žiaci získali štvrté miesto.

Pre žiakov druhého stupňa bol zorganizovaný výlet na Červený Kameň, ktorý sa uskutočnil 24. júna 2015, kde žiaci absolvovali dva učebné programy: Život na hrade, Nepriateľ pred bránami.

Počas školského roka sa mohli žiaci zúčastniť rozličných školských akcií.

Žiaci 5. - 9. ročníka sa dňa 19. 9. 2014 mohli zúčastniť školskej akcie s názvom Indiánska výprava, počas ktorej súťažili v rozličných disciplínach: zatĺkanie klincov, skákanie vo vreci, hľadanie indície, bojový pokrik, rituálny tanec... Tvorili indiánsky totem, vymýšľali názov svojho kmeňa.

V Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave sa 29. 9. 2014 uskutočnila beseda so spisovateľom a hudobníkom Branislavom Jobusom - Ja nič, ja muzikant, ktorej sa zúčastnili žiaci 5. - 9. ročníka. Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti o tvorbe kníh, o procese tvorby, o autorovom živote. Spisovateľ zároveň deťom zaspieval pár piesní, ktorých texty boli inšpirované jeho knihami.

Všetci žiaci našej školy boli zapojení do projektu Záložka do knihy spája slovenské a české školy. Na vyučovacích hodinách i doma tvorili záložky na tému: Moja najobľúbenejšia kniha, využívali rôzne techniky kresby, maľby, rozvíjali svoju kreativitu a fantáziu, čítali knihy. S partnerskou školou na Slovensku sme si záložky vzájomne vymenili.

V dňoch 23. 10. - 29. 10. 2014 prebiehala v škole akcia s názvom Jesenná paráda, v rámci ktorej boli žiaci zapájaní do rozličných súťaží (najzdravšia desiata, najesennejšia trieda, najkrajšie jablko, najkrajšia báseň a kresba o jeseni), tvorili básne a príbehy s tematikou jesene, kreslili rozličné motívy súvisiace s jeseňou, diskutovali o zdravej strave, ovocí a zelenine... Dňa 3. 11. 2014 sa uskutočnilo vyhodnotenie Jesennej parády, boli udelené ceny za najkrajšie jablko (Petra Danková, 4. ročník), najzdravšiu desiatu (2., 3. ročník), najjesennejšiu triedu (8. ročník), najkrajšiu básničku o jeseni (Nicol Čelková, 7. ročník) a najkrajší jesenný obrázok (Matúš Horváth, 5. ročník).

Žiaci šiesteho a ôsmeho ročníka navštívili dňa 4. 1. 2014 v rámci vyučovania predmetov slovenský jazyk a literatúra a občianska náuka Pamätnú izbu Jána Hollého.

Dňa 11. 11. 2014 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili exkurzie - Atlantis, Bratislava, kde sa dozvedeli zaujímavosti o živote Tutanchamóna a o vesmíre. Zároveň si mohli vyskúšať množstvo interaktívnych hier a zistiť, ako fungujú niektoré javy.

Školská akcia s názvom Strašenie sa v priestoroch školy uskutočnila 14. 11. 2014 pre žiakov druhého stupňa.

Vianočné tvorivé dielne sa v priestoroch školy konali 1. decembra 2014. Žiaci vyrábali vianočné ozdoby a rozličné dekoratívne predmety (anjelikov, svietniky, vianočné pohľadnice, darčekové tašky...).

V dňoch 26. - 27. novembra 2014 sa v škole uskutočnila kampaň v rámci týždňa Červených stužiek, počas ktorej boli žiaci oboznámení s prevenciou proti AIDS a iným civilizačným ochoreniam.

Všetci žiaci našej školy sa dňa 15. 12. 2014 zúčastnili výchovného koncertu (Najznámejšie vianočné koledy), ktorý sa uskutočnil v kostole v Dobrej Vode.

Dňa 19. decembra 2014 si každá trieda pripravila program, s ktorým vystúpila na Vianočnom posedení pod jedličkou.

Žiaci druhého stupňa sa zapojili do súťaže Vráťme knihy do škôl, ktorej cieľom je podpora čítania a rozvíjanie vzťahu ku knihám.

Pri príležitosti marca - mesiaca knihy boli žiaci zapájaní do rôznych aktivít súvisiacich s rozvíjaním ich čitateľských kompetencií, ako aj s rozvíjaním fantázie a kreativity. Žiaci vytvárali obaly na žiacku knižku, grafické návrhy obalov kníh. Zúčastnili sa mini seminárov v školskej knižnici, kde sa dozvedeli, ako si správne vybrať knihy, získali informácie o knižnom fonde školskej knižnice, spoločne si čítali úryvky z kníh a besedovali o význame a potrebe čítania.

Žiaci prvého stupňa zažili rozprávkovú Noc s Andersenom, ktorá sa uskutočnila v priestoroch školy a školskej knižnice 1. apríla 2015.

Žiaci prvého a druhého stupňa prichystali pri príležitosti Dňa matiek program, s ktorým vystúpili v Kultúrnom dome dňa 10. mája 2015.

Žiaci deviateho ročníka v spolupráci s vyučujúcimi prichystali dňa 1. júna 2015 pri príležitosti Dňa detí súťaže pre mladších žiakov.

Dňa 18. júna 2015 sa žiaci prvého i druhého stupňa zapojili do celoslovenskej súťaže Čítajme si, ktorej cieľom bola podpora rozvíjania čítania u žiakov. Súťaž sa uskutočnila v spolupráci so školskou knižnicou.

Dňa 26. 6. 2015 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili divadelného predstavenia Ostrov pokladov v Divadle Jána Palárika v Trnave.

 

Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo
Súťaž mladých záchranárov CO 4 X      
Dni športu - ABC futbalistu 2 X      
Dni športu - ABC futbalistu 1     X  
Šaliansky Maťko 3 X      
Čaro Vianoc 2 X      
Vianočné aranžovanie 2 X      
Pytagoriáda 5 X      
Veľkonočné aranžovanie 2 X      
Jarný beh stredoškolákov 15 X      
Špačinský jarný kros 10 X      
Keď si vymýšľam 3 X      
Kone 4 X      
Maľujeme a fotografujeme s primalexom 3     X  
Školské majstrovstvá okresu vo Futbale - Jednota cup 10 X      
Školské majstrovstvá vo futbale - MC Donald´s cup 10 X      
Hollého pamätník 3 X      
Hollého pamätník 1   X    
Rozprávkové vretienko 1 X      
Majstrovstvá ZŠ v stolnom tenise 20        
Strašidelný príbeh 5 X      
Kátlovce Paľa Ušáka Olivu 1 X      
Čo skrýva morské dno 4 X      
Nakresli svojho integráčika 3 X      

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Žiaci si pod vedením pani učiteliek pripravili kultúrny program, ktorým sa prezentovali pri príležitosti posedenia s dôchodcami obce uskutočneného v mesiaci október 2014.

Kultúrny program si žiaci pripravili aj pri príležitosti oslavy Dňa matiek, ktorý sa tradične oslavuje v máji.

Tieto aktivity boli realizované s podporou Obce Dobrá Voda a Miestneho spolku SČK.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená:

 

A) Dlhodobé

- Infovek

- Environmentálny klub LIPA

- Zdravá škola

- Moderné vzdelávanie- digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

- Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

- Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

- DUD - digitálne učivo na dosah

- Recyklohry

- Strom života

 

B) Krátkodobé

- Organizovanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a

- Deň Zeme

- Enviroprojekt

- Týždeň jablka

- Vianočná pošta

- Predajné trhy

- Zbieram baterky

- Ekologická stopa

- Živá voda - Strom života

- Zakliata hora - Strom života

- Rozmanitosť života - Daphne

- Svet lúk a pasienkov - Daphne

- Svet lesov - Daphne

- Taška pre Zem

- Odpad - SAŽP

- Voda - SAŽP

- Energia - SAŽP

- Hovorme o jedle

- Veselé zúbky

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2014/2015 nebola vykonaná žiadna inšpekčná činnosť.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Spolu s RZ sme zakúpili nové učebné pomôcky - mapy pre II. stupeň na geografiu a informatiku, učebnice cudzích jazykov a nové počítače do počítačovej učebne.

Z projektov Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov a Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva sme získali tri interaktívne tabule s notebookmi.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Silnými stránkami školy vo výchovno-vzdelávacom procese sú:

- dobrá tradícia školy

- dobrá spolupráca s CPPPaP Trnava, CŠPP Trnava a CŠP Vrbové

- úspechy žiakov v prijímacom konaní na SŠ

- úspechy žiakov v Testovaní 9

- úspechy žiakov v športových, vedomostných a umeleckých súťažiach

- kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov

- rôznorodá záujmová činnosť pre žiakov

Slabou stránkou školy je:

- malý počet žiakov

- nedostatok finančných prostriedkov na modernizáciu vyučovacieho procesu a priestorov školy

- chýbajúce učebné pomôcky

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- zlepšiť slabšiu komunikáciu a spoluprácu s niektorými rodičmi

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Rozmiestnenie žiakov 8. a 9. ročníka na jednotlivé SŠ a SOŠ:

Obchodná akadémia Trnava - 1

SPŠ stavebná Trnava - 1

SOŠ polytechnická Trnava - 1

SPŠ združená - 3

SOŠ obchodu a služieb - 1

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Činnosť školy sa riadi rozvrhom hodín, ktorý je vypracovaný podľa Vyhlášky č. 320/2008 o základnej škole a zodpovedá podľa možnosti psychohygienickým požiadavkám.

Odpočinok učiteľov a žiakov je zabezpečený presne stanovenýmiprestávkami.

Triedy sú svetlé, vetrateľné, vykurované centrálne, s umývadlami. Školský žiacky nábytok zodpovedá veľkosťou veku žiakov. Spĺňa platné normy.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Športovo-turistický krúžok 12 1 Mgr. Ľubomíra Ružičková
Hra na zobcovú flautu 5 1 Mgr. Martina Saxunová
Krúžok slovenského jazyka 6 1 Mgr. Zuzana Madudová
Fotografický krúžok 7 1 Mgr. Lenka Adamčíková Kostolanská
Matematický krúžok 6 1 Mgr. Edita Šimorová
Varenie 22 1 Mgr. Zuzana Krajčírovičová
Svet na dlani (geografický) 10 1 Mgr. Martina Kuncová
Krúžok nemeckého jazyka 1 1 Ing. Viera Roháčová
Anglický jazyk pre I. stupeň 13 1 Mgr. Martina Saxunová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

V školskom roku 2014/2015 sa uskutočnila 1 plenárna schôdza rodičov a 3 triedne rodičovské združenia. Triedne RZ sa realizovali formou individuálnych pohovorov.

Rodičovské združenie pomáhalo škole po finančnej stránke. Poskytlo finančné prostriedky na nákup učebných pomôcok, učebníc cudzích jazykov, počítačov, pomohlo pri dofinancovaní kultúrnych podujatí a školských výletov, zaplatila licenciu do Datakabinetu.

Prispelo všetkým žiakom na poistenie proti úrazom pri školských aj mimoškolských akciách. Poskytli pre žiakov sladké balíčky pri príležitosti príchodu Mikuláša, poskytlo príspevok na dopravu na školské výlety a exkurzie.

V januári 2015 zorganizovala Rada rodičov pri Základnej škole Dobrá Voda školský ples.

Záver

Vypracoval: Mgr. Martina Komárová

V Dobrej Vode 31. augusta 2015

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    919 54 Dobrá Voda 150
  • +421 033 554 71 06
    0911 908 487

Fotogaléria