Sponzori

Navigácia

Školský poriadok

Pre rodičov

Školský poriadok ŠKD

Školský poriadok Školského klubu detí (ŠKD)

Riaditeľka Základnej školy v Dobrej Vode po prerokovaní  Pedagogickou radou,  dňom 28.08.2019,  vydáva tento Školský poriadok pre ŠKD.                                                                    

Školský poriadok ŠKD pri ZŠ  a MŠ Dobrá Voda.

I. Riadenie a organizácia ŠKD

 1. Školský klub detí (ŠKD) je zriadený ako súčasť základnej školy.
 2. Za výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD zodpovedá vedúca vychovávateľka.
 3. Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú  dochádzku.
 4. Oddelenie ŠKD sa zriaďuje, ak sa prihlási najmenej 15 žiakov na pravidelnú dochádzku, zruší sa, ak počet klesne pod 12, alebo pokiaľ riaditeľ školy nerozhodne inak.
 5. V oddelení ŠKD môže byť zapísaných  najviac 25 žiakov, pokiaľ riaditeľ školy nerozhodne inak.

II. Prevádzka ŠKD

 1.  ŠKD   je v prevádzke celý školský rok počas pracovných dní v týždni denne od   11.30  hod.  do 15.30 hod..  
 2. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou školského poriadku ŠKD.
 3. Režim ŠKD :

11.30 – 12.05       príchod detí do ŠKD, obed podľa rozpisu, oddychovo – rekreačná                                                      12.05 – 13.15         činnosť, krúžková činnosť,   prvý odchod žiakov domov,

13.15 – 15.30     olovrant, príprava na vyučovanie, hry na oddelení, v herni ŠKD, prípadne na dvore školy. Druhý odchod žiakov domov.

III. Zaraďovanie detí do ŠKD

 1. O zaradení dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, ktorý vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa na začiatku školského roka rozhodnutie o prijatí.
 2. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky – zápisného lístka, podanej zákonným zástupcom, najneskôr do 30.júna predchádzajúceho roka (upresnenie, najneskôr do 5.9.). Deti 1.ročníka sa do ŠKD  prihlasujú predbežne pri zápise do 1. ročníka.
 3. Zoznam zapísaných detí sa aktualizuje na začiatku školského roka, najneskôr však do 10. septembra.
 4. Do ŠKD sa prednostne prijímajú žiaci nižších ročníkov základnej školy, ktorí sú prihlásení na pravidelnú dochádzku.

IV. Výchovno-vzdelávacia činnosť

 1. ŠKD zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa plánu, zameranú na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.
 2. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD sa uskutočňuje ako pravidelná aktivita podľa výchovného programu ŠKD. Je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie.
 3. Oddychové činnosti sú pokojné, pohybovo a psychicky nenáročné, uskutočňujú sa po vyučovaní, resp. po obede.

3 .Rekreačné činnosti /vychádzky, športové a pohybové hry/ sú plánované tak, aby sa umožnilo deťom stráviť čo najviac voľného času pohybom na čerstvom vzduchu, a takto prispieť k ich dobrému telesnému vývoju.

4. Záujmová činnosť sa uskutočňuje po jednotlivých oddeleniach. Jednotlivé zložky výchovno – vzdelávacej činnosti prispôsobuje vychovávateľka poveternostným podmienkam, momentálnej psychickej dispozícii detí  a pod.  

V. Dochádzka detí do ŠKD

 1. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa, spôsob a čas jeho odchodu domov, je uvedená v osobnom spise dieťaťa. Prípadné zmeny v dochádzke o spôsobe odchodu je zákonný zástupca dieťaťa povinný oznámiť vychovávateľke písomne a včas.
 2. Zákonný zástupca dieťaťa písomne informuje vychovávateľku, ktorým osobám možno dieťa vydať /v súlade so zákonom/, resp. pri zmene sa  preukázať  súdnym rozhodnutím.
 3. Zákonný zástupca dieťaťa alebo rodinný príslušník, ktorý vyzdvihuje dieťa z ŠKD je povinný prevziať si dieťa pri vchode do budovy školy osobne, nie prostredníctvom mobilného telefónu.
 4. Rodič je povinný vybrať svoje dieťa z ŠKD do 16,00 hod. Opakované vyzdvihnutie dieťaťa po tomto termíne bude hlásené príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

VI. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť

 1. Za bezpečnosť detí v ŠKD zodpovedá od príchodu do klubu až do odchodu z neho vychovávateľka ŠKD alebo zastupujúci pedagogický zamestnanec.
 2. Príchod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúci pedagogický zamestnanec.
 3. Počas konania popoludňajšieho vyučovania (cudzí jazyk, náboženstvo, krúžok), vyučujúci preberajú deti od vychovávateliek do svojej zodpovednosti a po skončení popoludňajšieho vyučovania (podľa písomnej dohody s rodičom dieťaťa), uvoľňujú deti domov alebo ich osobne odovzdajú do oddelenia vychovávateľke.
 4. Pri hrách a inej činnosti je vychovávateľka povinná pred samotnou činnosťou poučiť deti o bezpečnosti.
 5. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľka najviac 25 detí.                                                                                                                                              
 6. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu školy zodpovedá vychovávateľka za deti až do ich rozchodu pred objektom ŠKD. Z miesta konania podujatia môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov.
 7. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi to vedeniu školy, zapíše záznam o školskom úraze do Evidencie úrazov a ihneď informuje rodiča. Pri poskytovaní prvej pomoci zabezpečí bezpečnosť ostatných detí.
 8. Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa nevoľnosť, zvýšenú teplotu a pod., oznámi to neodkladne rodičom. Rodič je povinný čo najskôr svoje dieťa vyzdvihnúť zo ŠKD.
 9. Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezúvky.
 10. Odporúčame, aby deti mali svoje osobné veci ( vrchné ošatenie - vetrovky, kabáty, bundy, prezuvky, topánky) označené, pre prípad neúmyselnej výmeny alebo odcudzenia.
 11. Straty z uzatvorených priestorov v ŠKD vybavuje rodič v spolupráci s vychovávateľkou a vedením školy. Za straty, ktoré vznikli nedodržaním pokynov vychovávateliek, Vnútorného poriadku školy a Školského poriadku ŠKD,  škola neručí.
 12. Nosenie cenných a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané – platia pravidlá Vnútorného poriadku školy.

VII. Príspevok na úhradu za pobyt v ŠKD

1.Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je ... eur mesačne na jedného žiaka.

2.Príspevok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

3.Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti, môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku za pobyt žiaka v ŠKD.

4.Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

5.Rodič je povinný platiť príspevok načas. Ak príspevok nie je uhradený do určeného dňa, bude rodič na túto skutočnosť písomne upozornený.

6.Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a      boli využité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy o vyradení dieťaťa z ŠKD.

7.Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD môžu rodičia realizovať:

 • mesačne,
 • štvrťročne,
 • polročne,
 • ročne.

VIII. Dokumentácia ŠKD

 1. Plán práce ŠKD
 2. Triedna kniha
 3. Osobný spis dieťaťa
 4. Školský poriadok
 5. Rozvrh týždennej činnosti

Rozvrh týždennej činnosti prinesie vychovávateľka vždy v pondelok riaditeľke školy. Kópiu si ponechá pre vlastnú potrebu.

Záverečné ustanovenie

Školský poriadok školského klubu detí je záväzný pre každé dieťa zapísané do ŠKD. Za jeho porušenie nesie každé dieťa zodpovednosť a budú voči nemu vyvodené sankcie:

 1. Pokarhanie triednym učiteľom sa môže udeliť za menej závažné porušenie školského poriadku ŠKD, za použitie hrubého výrazu, za manipuláciu s mobilným telefónom po upozornení vychovávateľom, za nerešpektovanie pokynov vychovávateľa, za hrubé a vulgárne správanie voči ostatným deťom.
 2. Pokarhanie riaditeľom školy sa môže udeliť za krádež, úmyselné poškodenie majetku školy a ŠKD, za hrubé a vulgárne opakujúce sa správanie voči deťom, za hrubé a vulgárne správanie voči pedagogickým zamestnancom ŠKD a ostatným zamestnancom školy.
 3. Vylúčenie z ŠKD. O vylúčení z ŠKD môže rozhodnúť riaditeľka školy po prerokovaní s vedúcou vychovávateľkou ŠKD za závažné porušenie školského poriadku ŠKD, za ubližovanie a ohrozovanie zdravia ostatných žiakov ŠKD (fyzické napadnutie), za šikanovanie spolužiaka.
 4. Tento školský poriadok ŠKD bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 28.8.2019.
 5. Tento školský poriadok ŠKD platí od 2.9.2019.
 6. Tento školský poriadok ŠKD bol prečítaný žiakom ŠKD a je prístupný rodičom u vedúcej vychovávateľky ŠKD, v kancelárii základnej školy.

 

Vypracovala: Mgr. Mária Valjentová, riaditeľka školy

V Dobrej Vode, 28.08.2019                                                         Mgr. Mária Valjentová

                                                                                                          riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  919 54 Dobrá Voda 150
 • +421 033 554 71 06
  0911 908 487

Fotogaléria