Sponzori

Navigácia

Školský poriadok

Školský poriadok

Základná  škola  s  materskou  školou  Dobrá  Voda

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ   PORIADOK

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

Prerokovaný a schválený na PR dňa 28. augusta 2019

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Mária Valjentová

                                                                                                     riaditeľka  školy

 

 

 

 

Milí žiaci !

    

Každá organizácia sa spravuje podľa určitých pravidiel. V našej škole strávite pomerne veľa času, či už na vyučovacích hodinách, v záujmových útvaroch alebo na mimoškolských aktivitách. Preto si musíme dohodnúť pravidlá, čo môžeš a čo nie je povolené. Preto vydávam tento školský poriadok, ktorý bude platný od  2.9. 2019.

 

Máš právo chodiť do školy.

     Základné vzdelanie máš dostať zadarmo. Škola Ťa musí naučiť úcte k ľudským právam a základným

Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor.

     Máš právo svoje názory vyjadrovať verejne. Nikto nemá právo Ti v tom brániť, ale aj Ty uznávaj právo druhého a jeho vlastný názor.

Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných. Končí tam, kde sa začína sloboda iných.

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK   

 

V záujme naplnenia práva na vzdelanie vedenie našej školy zabezpečí vnútorný chod školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy, aby bol čas strávený v škole efektívne využitý z hľadiska vzdelávania, aj časom príjemne stráveným žiakmi aj učiteľmi.

Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných  právnych noriem- Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd a iné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov.           

 

 

Žiak sa v škole správa slušne v duchu  porozumenia, znášanlivosti a priateľstva, dbá na pokyny pedagogických pracovníkov, podľa svojich schopností sa svedomito pripravuje na vyučovanie a dodržiava školský poriadok. Žiak by sa tak mal správať aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin, aby neporušoval zásady spolunažívania, mravné normy  spoločnosti a robil česť škole aj sebe.

 

 

1. Základné údaje o prevádzke školy

 

 • Školská budova sa otvára  o 7.45 hod.
 • Vyučovanie sa začína o 8.00 hod.
 • Budova školy sa o 8.00 hod. zamyká.
 • Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľkou školy.

 

 

1.1 Organizácia vyučovania  

Priebeh vyučovania a prestávok

Dopoludňajšie vyučovanie:

vyučovacia hodina                                      prestávka

1.            08.00 – 08.45                                      08.45 – 08.50

   2.            08.50 – 09.35                                      09.35 – 09.45  

 3.            09.45 – 10.30                                      10.30 – 10.45

4.            10.45 – 11.30                                      11.30 – 11.40

     5.            11.40 – 12.25                                      12.25 – 12.30    

                                  6.            12.30 – 13.15                                      13.15 – 13.45 (prestávka na obed)

   7.            13.45 – 14.30                                14. 30 – 14.35

                                                           8.            14.35 – 15.20

 

Výchovná činnosť v ŠKD: 11.30 – 15.30                  

Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú spravidla 10 minútové, medzi 1. a 2. vyučovacou hodinou je 5 minútová prestávka, medzi 3. a 4. vyučovacou hodinou je 15- minútová veľká prestávka určená na pohyb a relaxáciu. Počas tejto prestávky sú v priaznivých poveternostných podmienkach žiaci sústredení na čerstvom vzduchu na prechádzkovej ploche pred budovou školy, prípadne na multifunkčnom ihrisku. Popoludňajšie vyučovanie prebieha po obedňajšej prestávke.

 

2. Dochádzka žiakov do školy

2.1 Príchod žiakov do školy

 • Žiak  je  povinný chodiť na vyučovanie pravidelne  a  včas  podľa  rozvrhu hodín.  Prichádza  do školy najskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania, najneskôr 5 min.
 • Žiaci, ktorí prichádzajú skôr, sa sústreďujú pri vchode.
 • O 7.45 hod. žiaci odchádzajú do tried na pokyn dozor konajúceho pracovníka školy.
 • Pred vstupom do tried sa žiaci prezujú a vo vyhradených priestoroch si odkladajú obuv a odev.
 • Žiaci, ktorí majú vyučovanie v inej ako kmeňovej triede, odchádzajú do uvedených priestorov spolu s vyučujúcim.
 • Žiaci 2. stupňa, ktorí majú telesnú výchovu, sa pred začiatkom vyučovacej hodiny sústreďujú  v prezuvárni  a čakajú na vyučujúceho, s ktorým odchádzajú do telocvične.
 • Žiak má možnosť prihlásiť sa do školského klubu detí, na nepovinné predmety a záujmové krúžky, ktoré zriadila škola. Pre zaradených žiakov je dochádzka do záujmových krúžkov a účasť na nepovinných predmetoch povinná počas celého školského roka.

 

2.2 Odchod žiakov zo školy

 • Po ukončení vyučovania si každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si svoje pracovné miesto,  upraví triedu, vyloží stoličku, vezme si svoje veci a organizovane podľa pokynov učiteľa sa presunie do šatne, kde sa prezuje, oblečie a opúšťa školskú budovu.
 • Po skončení  vyučovania idú žiaci domov. Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy nie je dovolené.
 • Žiak je povinný opustiť školský areál, škola nenesie zodpovednosť za žiaka, ktorý porušil toto nariadenie.
 • Žiak stravujúci sa v školskej jedálni si uloží veci v šatni a disciplinovane čaká na vydanie stravy. Počas obeda dodržiava zásady kultúrneho stolovania. Do školskej jedálne vstupujú len žiaci, ktorí sa tu stravujú. Po naobedovaní sa žiak oblečie a odchádza domov.
 • Zo školskej akcie môžu žiaci odísť  domov len so súhlasom učiteľa ak nie je na akcii prítomný niektorý z rodičov. Miesto rozchodu musí byť určené tak, aby zabezpečovalo neohrozený návrat žiakov domov.

 

2.3 Týždenníci

Týždenníkov menuje triedny učiteľ. Ich povinnosťou je:

 • pred vyučovaním hodiny zotrú tabuľu, pripravia kriedy a iné potreby na vyučovanie,
 • na začiatku hodiny nahlásia neprítomných žiakov,
 • cez veľkú prestávku nezostávajú v triede sami,
 • po skončení každej vyučovacej hodiny a vyučovania zotrú tabuľu, kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložia, zatvoria malé okná a skontrolujú čistotu v triede.

 

3. Práva a povinnosti žiakov  

     Ak žijete v nepriateľstve - naučíte sa útočiť, ak žijete v posmechu – naučíte sa nenávidieť, ak žijete v tolerancii – naučíte sa spravodlivosti, ak žijete v priateľstve – naučíte sa na svete hľadať lásku.

 

3.1 Práva žiakov

Žiak má právo na:

 • Rovnoprávny prístup k vzdelávaniu.
 • Bezplatné vzdelávanie v základnej škole.
 • Vzdelanie v štátnom jazyku a  materinskom  jazyku  v  rozsahu  ustanovenom  zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.
 • Individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.
 • Bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety.
 • Úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti.
 • Poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním.
 • Výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí.
 • Organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny.
 • Úctu k svojej osobe a na zabezpečovanie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu.
 • Slobodnú vôľu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom.
 • Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie  s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám  a  na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.
 • Ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov i spolužiakov.
 • Vyjadrenie svojho názoru primeraným a úctivým spôsobom.
 • Zapožičanie učebníc a povinnosť nepoškodené po ročnom užívaní vrátiť ich škole.
 • Ospravedlnenie svojej nepripravenosti na vyučovaciu hodinu pred jej začiatkom zo závažného dôvodu.

 

3.2 Povinnosti žiakov

Žiak je povinný:

 • Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy  a vzdelávania.
 • Dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy.
 • Chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie.
 • Chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli bezplatne zapožičané.
 • Pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať.
 • Zúčastňovať sa činností a akcií, ktoré organizuje škola v čase riadneho  vyučovania.
 • Všetky písomnosti vybavovať prostredníctvom triedneho učiteľa.
 • Stratu  svojej  veci oznámiť triednemu  učiteľovi,  ktorý urobí ďalšie opatrenia. Po preverení straty uhradí poistenému žiakovi škodu poisťovňa.
 • Počas pobytu v škole a na školských podujatiach nepožívať alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky.
 • Konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť  ďalších osôb zúčastňujúcich  sa na výchove a vzdelávaní.
 • Ctiť si ľudskú  dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy.
 • Rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.
 • Nenosiť do školy klenoty, väčšie sumy peňazí a ďalšie cenné veci.
 • Žiak má prísne zakázané nosiť do školy zbrane, cigarety, alkohol, omamné látky, drogy a iné veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie.
 • Žiak má dbať v škole o osobnú hygienu a mať v škole hygienické vrecko, ktoré obsahuje: uterák, toaletný papier a hygienické vreckovky.
 • Žiak môže vyučovanie vymeškať len pre chorobu, prípadne lekárom nariadenom zákaze jeho dochádzky do školy, z vážnych rodinných dôvodov, mimoriadne nepriaznivom počasí a prerušení premávky hromadnej dopravy, alebo pri jeho účasti na organizovanej športovej príprave, na súťažiach a reprezentácii školy.  
 • Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada rodič žiaka písomnou formou z jednej vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho, na jeden a dva dni od triedneho učiteľa, na viac ako dva dni od riaditeľa školy.
 • Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka v škole jeho rodičia oznámia triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu do 24 hodín.
 • Každú neprítomnosť na vyučovaní rodičia ospravedlňujú písomne prostredníctvom žiackej knižky. Zákonný zástupca môže napísať ospravedlnenie na 5 dní za jeden školský polrok (za ospravedlnenie na jeden deň sa považuje aj ospravedlnenie na časť vyučovacích hodín).
 • Ihneď, ako sa žiak po absencii vráti do školy, predloží triednemu učiteľovi písomné ospravedlnenie v  žiackej knižke podpísané rodičmi  a  pri dlhšej absencii ako 3 dni potvrdené lekárom.
 • Ak žiaka nie je možné vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje. Riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.
 • Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný a klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy.
 • Ak v rodine žiaka ochorie niektorý člen rodiny na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak alebo rodič bezodkladne riaditeľke školy.
 • Za neospravedlnené hodiny môže byť  žiakovi navrhnuté výchovné opatrenie, znížená známka zo správania alebo škola môže oznámiť rodičov žiaka na obecný úrad pre zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

 

 

3.3 Správanie žiaka na vyučovacích hodinách

     Na svete nenájdeme dvoch rovnakých ľudí, dve rovnaké osobnosti, ktoré majú rovnaké konanie, správanie, myslenie.

 

Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok a iné interné predpisy.

 • Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza včas,  pripravený so všetkými pomôckami a potrebami potrebnými podľa rozvrhu hodín.
 • Na každú vyučovaciu hodinu si nosí žiacku knižku.
 • Žiak nesmie na vyučovaní a v škole používať mobilný telefón. V prípade, že žiak bez dovolenia použije mobilný telefón počas vyučovania alebo prestávok, dopúšťa sa porušenia školského poriadku a o danej skutočnosti bude telefonicky informovaný zákonný zástupca žiaka. Mobilný telefón mu bude odobratý a prevziať si ho príde zákonný zástupca. Pri opakovanom porušení zákazu používania mobilného telefónu počas vyučovania bude žiakovi uložené niektoré z výchovných opatrení.
 • V prípade, ak si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na vyučovanie, môže mu byť uložené niektoré z výchovných opatrení.
 • Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto, ktoré môže meniť len so súhlasom triedneho učiteľa.
 • Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí žiak na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku a po vstupe učiteľa do triedy, ako aj pri jeho odchode z triedy po skončení hodiny, ho pozdraví povstaním.
 • Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.
 • Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
 • Triedu, učebňu alebo ihrisko môže žiak opustiť len so súhlasom učiteľa.
 • Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny.
 • Pri vstupe dospelej osoby do triedy zdraví žiak povstaním.
 • Na hodiny TV sa žiak prezlieka do čistého úboru podľa pokynov učiteľa TV. Súčasťou úboru je tričko, tenisky, tepláky, prípadne krátke nohavice. 
 • Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť, prinesie písomné ospravedlnenie od rodičov v žiackej knižke v deň vyučovacej hodiny. Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako týždeň, musí vyučujúcemu TV predložiť potvrdenie od lekára.
 • Ak  nie je  vyučujúci na  hodine 10 minút  po  zvonení,  prídu to týždenníci oznámiť riaditeľovi  školy.
 • Pred opustením učebne  žiak  prekontroluje poriadok  a  čistotu  a  odstráni prípadné nedostatky.
 • V učebni IKT sa žiak správa podľa prevádzkového poriadku danej učebne. V prípade úmyselného poškodenia technického zariadenia, hardvéru alebo softvéru umiestneného v učebniach, je povinný v plnej výške uhradiť vzniknutú škodu.

 

3.4 Správanie žiakov počas prestávok

 • Počas malých prestávok žiak neodôvodnene neopúšťa triedu. Prestávky sú určené najmä na prípravu pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny. Žiak desiatuje cez prestávku po druhej vyučovacej hodine.
 • Cez prestávku chodia určení žiaci po pomôcky.
 • Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, pripravia si potrebné veci a disciplinovane čakajú na príchod vyučujúceho, ktorý ich odvedie do učebne. V odbornej učebni sa správajú podľa prevádzkového poriadku danej učebne.
 • Žiaci majú zakázané otvárať okná a vyhadzovať von papiere a iné odpadky.
 • Na veľkú prestávku sa žiaci disciplinovane presúvajú podľa pokynov učiteľov do vyhradených priestorov v škole a v školskom areáli. Vyhradené priestory je zakázané opúšťať. Veľkú prestávku žiak využíva na voľný pohyb, riadi sa pokynmi dozor konajúcich učiteľov a dbá na ochranu svojho zdravia i zdravia spolužiakov.
 • Žiak má vždy vystupovať voči dospelým slušne (voči pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom), ako aj voči spolužiakom.
 • Je prísne zakázané šikanovať spoužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať navzájom.
 • Spory so spolužiakmi  je treba riešiť bez použitia fyzickej sily a dohodnúť sa  s nimi priateľsky.
 • Nesmie sa tolerovať šikanovanie, neprizerať sa,  ale zasiahnuť  alebo zavolať pomoc dospelého.  
 • Nie je dovolené zdržiavať sa na schodoch, kričať, behať po chodbách a bezdôvodne navštevovať iné triedy.

 

3.5 Oslovenie, pozdrav a komunikácia

 • Všetkých pracovníkov školy oslovujeme titulom: pán – pani. Pri prvom stretnutí počas dňa žiak pozdraví každého pracovníka školy.
 • Správa sa k spolužiakom priateľsky, oslovuje ich krstným menom.
 • Nepoužíva vulgárne výrazy a nebije sa.
 • Vysmievanie, urážanie, nadradenosť, podceňovanie a fyzické ubližovanie spolužiakom sa považuje za šikanovanie.
 • Každá urážajúca komunikácia medzi spolužiakmi i za neprítomnosti učiteľa sa považuje za porušenie školského poriadku.

 

4. Výchovné opatrenia    

4.1 Pochvaly a iné ocenenia

Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne. Škola udeľuje

 • pochvalu od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov v Klasifikačnom zázname,
 • pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka,
 • pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy,
 • pochvalu od riaditeľa školy pred kolektívom školy,
 • diplom.

Najlepších žiakov môže riaditeľ školy navrhnúť na ocenenie starostovi obce.

 

4.2 Opatrenia na posilnenie disciplíny a klasifikácia správania

Ukladajú sa žiakom za závažné alebo opakované previnenia. Spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu predchádza prešetrenie previnenia a poklesku. Podľa závažnosti sa ukladá jedno z týchto opatrení:

 • zápis do Poznámok k práci žiakov do Klasifikačného záznamu,
 • zápis do žiackej knižky,
 • napomenutie od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy,
 • pokarhanie od  triedneho učiteľa  pred  kolektívom  triedy  za trojnásobné porušenie školského poriadku, za 1 – 5 neospravedlnených vyučovacích hodín,
 • pokarhanie od riaditeľa školy pred kolektívom triedy za vážnejší priestupok voči školskému poriadku, na konci klasifikačného obdobia za sústavné porušovanie školského poriadku (6-krát porušenie školského poriadku), za 6 – 10 neospravedlnených vyučovacích hodín. Udelenie pokarhania sa oznámi rodičom a zapíše sa do triedneho výkazu.

 

            Pri porušení disciplíny sa správanie podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy klasifikuje týmito stupňami:

 •  2 – uspokojivé; za hrubé  porušenie poriadku školy (šikanovanie, fyzický útok na

spolužiaka alebo inú osobu) alebo za viac ako 10 priestupkov  voči  školskému poriadku  v  priebehu polroka, v prípade zistení šírenia či prechovávania drog a návykových látok alebo 11 – 25 neospravedlnených vyučovacích hodín (podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v  školstve a  školskej  samospráve  v  znení  neskorších predpisov §5 ods. 10 a 11),

 •  3- menej uspokojivé; za  26 – 60  neospravedlnených vyučovacích hodín,
 •  4- neuspokojivé; za 60  a  viac neospravedlnených  vyučovacích hodín.

 

Ak  žiak vymešká viac  ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín v mesiaci, riaditeľka školy je povinná oznámiť zanedbanie povinnej školskej dochádzky zriaďovateľovi  školy a  príslušnému  odboru sociálnych vecí  a rodiny.

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.

Riaditeľ školy bezodkladne privolá:

a) zákonného zástupcu,

b) zdravotnú pomoc,

c) policajný zbor.

 

4.3 Postupy pri prechovávaní a užívaní legálnych i nelegálnych drog na škole

V priestoroch školy a jej okolí je zakázané fajčiť a požívať alkohol. Pri porušení školského poriadku v tomto bode sa žiak zúčastní pohovoru výchovnej komisie (triedny učiteľ, člen vedenia školy, výchovný poradca, rodič).

V priestoroch školy je zakázané prechovávanie omamnej látky, psychotropnej látky, jedu. Žiak, ktorý poruší školský poriadok v tomto bode, alebo žiak, ktorý bude zvádzať iného žiaka na zneužívanie akejkoľvek návykovej látky (vrátane alkoholu a cigariet), sa zúčastní pohovoru výchovnej komisie a bude nahlásený na polícii v príslušnom obvode a na sociálne oddelenie miestneho úradu a bude mu uložené    niektoré z výchovných opatrení.

 

4.4 Postupy, sankcie a opatrenia pri zistení šikanovania

Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách.

O podozrení zo šikanovania je povinný každý zamestnanec školy bezodkladne oboznámiť vedenie školy, prípadne výchovného poradcu.

Pri zistení šikanovania ohlási žiak prípad triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi, riaditeľovi školy. Po prešetrení sú kontaktovaní rodičia žiaka, ktorý šikanoval aj rodičia žiaka, ktorý bol šikanovaný.

Opatrenia:

 • rodičom obete šikanovania je odporučaná návšteva CPPPaP,
 • zorganizovanie skupinového intervenčného programu v spolupráci s CPPPaP,
 • rodičom agresora je odporúčaná návšteva CPPPaP,
 • v mimoriadne závažnom prípade: 
 • je rodičom agresora odporúčané umiestnenie žiaka na diagnostický pobyt do príslušného DC alebo liečebno-výchovného sanatória,
 • oznámenie príslušnému Úradu sociálnych vecí a rodiny,
 • oznámenie príslušnému útvaru PZ SR, ak je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin.

 

Sankcie:

 • pri  prvom  preukázaní  šikanovania  je žiakovi uložené výchovné opatrenie – pokarhanie triednym učiteľom,
 • pri druhom preukázaní šikanovania je žiakovi uložené výchovné opatrenie – pokarhanie riaditeľom školy,
 • pri  ďalšom  preukázaní  šikanovania  je žiakovi uložená znížená známka zo správania.

5. Starostlivosť o zdravie, školské zariadenie, školské pomôcky a učebnice

 • Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov a dodržiavať všetky pravidlá týkajúce sa bezpečného správania v škole.
 • Všetci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského  roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiakov pri niektorých činnostiach sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom.  Každý žiak je povinný dodržiavať  všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie.
 • V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.
 • Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci určený ako zdravotník žiakovi prvú pomoc, pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje rodičov žiaka. Každý úraz zapíše vyučujúci, ktorý ho zistil, do zošita úrazov. Ak žiak vymešká kvôli úrazu z vyučovania viac ako 3 dni, spíše sa Záznam o úraze.
 • Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá vyučujúci v triede. Počas pobytu žiakov v škole a na akciách organizovaných školou zodpovedajú za bezpečnosť dozor konajúci učitelia. Na škole sú zriadené dozory:
  • ranný (pri vchode),
  • chodbový (cez malé prestávky),
  • dozor cez veľkú prestávku,
  • dozor v školskej jedálni počas vydávania obedov.

Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov a  pracovníkov školy.

 • Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením.
 • Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný zaplatiť rodič žiaka, resp. jeho zákonný zástupca. Ak sa nezistí vinník, škodu zaplatí triedny kolektív.
 • Každý žiak je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a mať učebnice aj zošity riadne zabalené. Ak žiak v priebehu školského roka poškodí učebnicu o viac ako 20%, musí rozdiel uhradiť. Ak učebnicu stratí, musí ju zaplatiť ako novú.
 • Ak sa žiak prihlasuje na inú školu, učebnice a školské potreby odovzdá škole.
 • Kolektívy tried sa v kmeňových triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu stavu žiackeho nábytku ( stoličky, stoly ) a ostatného inventáru učebne.

 

Rešpektovanie školského poriadku Ti prinesie úctu, vážnosť a uznanie učiteľov                  

                                 i spolužiakov a zaslúženú odmenu.                              

 

6. Práva a povinnosti zákonných zástupcov

6.1 Práva zákonných zástupcov

Zákonný zástupca žiaka má právo:

 • Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona.
 • Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacími programom školy a školským poriadkom.
 • Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch  svojho dieťaťa.
 • Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
 • Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom  súhlase riaditeľa školy.
 • Vyjadrovať sa k  výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.
 • Byť prítomný  na  komisionálnom  preskúšaní  svojho dieťaťa  po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
 • Žiadať prijatie svojho dieťaťa do základnej školy i mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa školy.
 • Integrovať svoje dieťa, a teda individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní na základe odporučenia poradenského zariadenia.
 • Zúčastňovať sa na činnosti školy.

 

 

 

6.2 Povinnosti zákonných zástupcov

Zákonný zástupca žiaka je povinný:

 • Vytvoriť pre žiaka podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.
 • Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho  dieťaťa  určené školským poriadkom.
 • Dbať o sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa  a  rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
 • Pravidelne kontrolovať žiacku knižku žiaka.
 • Zúčastňovať sa na schôdzkach rodičovského združenia.
 • Nepovoliť svojmu dieťaťu prinášať do školy predmety, ktoré nesúvisia s vyučovacím alebo výchovným procesom v škole. Taktiež  predmety, ktoré  sú  cenné alebo ohrozujúce zdravie a bezpečnosť žiakov školy.
 • Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
 • Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.   
 • Prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí  inú formu vzdelávania podľa tohto zákona, dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.
 • Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, rodič je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.
 • Neprítomnosť maloletého žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho rodič, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, rodič potvrdenie od lekára.
 • Uvoľnenie  z  vyučovania  pre  vopred  známu  príčinu vyžiada rodič žiaka písomnou formou z jednej vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho, na jeden a dva dni od triedneho učiteľa, na viac ako dva dni od riaditeľa školy.
 • Príčinu  nepredvídanej  neprítomnosti žiaka v  škole jeho rodičia  oznámia triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu do 24 hodín.
 • Každú  neprítomnosť  na  vyučovaní  rodičia  ospravedlňujú  písomne  prostredníctvom žiackej knižky. Zákonný  zástupca môže napísať ospravedlnenie na 5 dní za jeden školský polrok(za ospravedlnenie na jeden deň sa považuje aj ospravedlnenie na časť vyučovacích hodín).
 • Ihneď,  ako  sa  žiak  po absencii vráti do školy, predloží triednemu učiteľovi písomné ospravedlnenie v  žiackej knižke podpísané rodičmi  a  pri dlhšej absencii ako 3 dni potvrdené lekárom.

7. Záverečné ustanovenia

 • Zmeny a doplnky Školského poriadku vydáva riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade.
 • Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so Školským poriadkom žiakov triedy aj ich rodičov.
 • Školský poriadok nadobúda účinnosť 02. 09. 2019, týmto dňom sa ruší ,,Školský poriadok zo dňa 04. 09. 2017“.
 • Školský poriadok sa stáva záväzným pre žiakov po oboznámení sa s jeho obsahom  na prvej triednickej hodine na začiatku školského roka.

 

V Dobrej Vode 28. 08. 2019

                                                                                                  Mgr. Mária Valjentová

                                                                                                       riaditeľka školy

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  919 54 Dobrá Voda 150
 • +421 033 554 71 06
  0911 908 487

Fotogaléria